CIKGU BM SMK COCHRANE

Dengan bahasa kita boleh memuliakan sesiapa sahaja. Berbahasalah dengan betul tanpa mengira tempat dan tujuannya.

Rancangan Pelajaran Tahunan BM Tingkatan 2 2015

 

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA

TINGKATAN 2 (2015)
Nama Guru                                         : __________________________________________________

Tandatangan Guru Kanan             :__________________________________________________

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA, TINGKATAN 2 (2015)

MINGGU
TARIKH
UNIT PEMBELAJARAN KEMAHIRAN LISAN /KEMAHIRAN MEMBACA /

KEMAHIRAN MENULIS / KOMSAS/ SISTEM BAHASA / PKJR
HASIL PEMBELAJARAN
KBAT/ i-THINK /

PLC/STRATEGI/     TEKNIK PDP/ CATATAN
1.
5-9/1/15
UNIT 1:

PELAJAR CEMERLANG

 

PENULISAN

·         Karangan keperihalan

 

SISTEM BAHASA

·      Kata Nama

·      Peribahasa

·      Kosa kata / istilah

 

KOMSAS

·         Aspek dan Istilah Sastera

·         Puisi tradisional: Pantun Dua Kerat (Nasihat)

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN  JALAN RAYA
BIDANG INTERPERSONAL

1.1        Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 i. Mengenal pasti isu dalam topik  perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.  Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya, prosa dan puisi. (iii) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan  kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.        Faktor perlanggaran

2.1.1 Memahami akibat daripada memecut (memandu kenderaan dengan laju dan/atau melebihi tahap kelajuan).
·      Melahirkan pendapat

·      Peta buih berganda

·      Belajar menggunakan Rancangan Pengajaran Harian; Lesson Study

·      Pembelajaran kontekstual

 

 

·      Peta bulatan

 

2.
12 -19/1/15
UNIT 1:

PELAJAR CEMERLANG

 

PENULISAN

·         Penulisan ulasan

 

 

SISTEM BAHASA

·         Kata Nama

·         Peribahasa: Pepatah

 

KOMSAS

·       Puisi tradisional: Pantun Dua Kerat (Nasihat)

·       Puisi Moden: Sajak Persahabatan

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN  JALAN RAYA
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 i. Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan. ii. Menyusun maklumat mengikut keperluan. iii. Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.  iv. Pengubahsuaian maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea. v. Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan aw al.

BIDANG ESTETIK

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta    menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.        Faktor perlanggaran

2.1.1 Memahami akibat daripada memecut (memandu kenderaan dengan laju dan/atau melebihi tahap kelajuan).
·      Mencadangkan penyelesaian

·      Menghasilkan komunikasi asli

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

 

·      Pembelajaran  konstruktivisme

 

 

 

·      Peta bulatan
3.
19-23/1/15
UNIT 2: MERENTAS DESA

 

PENULISAN

·         Ringkasan dan pemahaman

 

SISTEM BAHASA

·         Kata Ganti Nama

·         Peribahasa : Simpulan bahasa

 

KOMSAS

·     Prosa Tradisional: Raja Muda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

 

2. Faktor perlanggaran
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas kritis dan kreatif. Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea. (ii)Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk mengemukakan pendapat.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.iii. Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan penerangan. iv. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.iii. Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh. iv. Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea. v. Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal.v. Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal. Aras 2  i. Mengemaskinikan maklumat dengan memasukkan input terbaru.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i) Mengemukakan tajuk puisi. (iv)Menghuraikan ciri-ciri, bentuk dan nada pantun 4 kerat, syair dan sajak.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.1.2 Memahami dan menerangkan:

•     kesan daya hentaman terhadap sesuatu objek akibat perlanggaran,

•     hubungan antara daya hentaman dengan impak nahas,

•     ukuran daya tekanan atau hentakan dan faktor yang mempengaruhinya,

•     kelajuan dan jarak berhenti,

•     masa untuk bertindak balas, jarak, jarak membrek dan jarak berhenti dan elajuan dan kerosakan akibat nahas.
·      Menilai pendapat

·      Mencadangkan penyelesaian

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

 

 

·      pembelajaran masteri

 

 

·      Peta pelbagai alir
4.
26-30/1/15
UNIT 2: MERENTAS DESA

 

PENULISAN

·       Surat Kiriman Tidak Rasmi

 

SISTEM BAHASA

·       Kata Kerja

 

KOMSAS

·     Prosa moden:

Cerpen Anak Penggunting Rambut
BIDANG INTERPERSONAL

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii)Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.
·      Mencadangkan penyelesaian

·      Melahirkan pendapat peribadi

 

·      Peta pokok

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

·      pembelajaran kontekstual
5.
2-6/2/15
UNIT 3: SAHABAT REMAJA

 

PENULISAN

·     Penulisan ulasan

 

SISTEM BAHASA

·      Kata Kerja Tak Transitif

 

 

KOMSAS

·     Prosa moden:

Drama Hemodialisis
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jaw ab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (iv) Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea. (v) Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Mencadangkan penyelesaian

·      Melahirkan pendapat peribadi

 

·      Peta pokok

 

·      Belajar Secara Berjalan Learning Walks

·      Pembelajaran masteri

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

·      Menilai tindakan secara kritis

 

·      Kajian masa depan

 
6.
9-13 /2/15
UNIT 3: SAHABAT REMAJA

 

PENULISAN

·     Ringkasan dan pemahaman

 

 

SISTEM BAHASA

·     Kata Kerja

 

KOMSAS

·   Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan)
BIDANG INTERPERSONAL

6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya pengucapan yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. (ii). Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonym dan homonim berdasarkan teks.

BIDANG ESTETIK

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya, prosa dan puisi. (iii). Mengemukakan jenis, siri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Mencadangkan penyelesaian

·      Menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian

 

·      Bubble map

 

·      Membuat penilaian tentang nilai yang dibawa dalam genre sastera

 

·      kecerdasan pelbagai
7.
16-20/2/15

CUTI TAHUN BARU CINA

8.
23-27/2/15
UNIT 4:

MAKANAN DAN KESIHATAN

 

PENULISAN

·     Karangan Gambaran

 

SISTEM BAHASA

·   Kata Kerja Tak Transitif

 

KOMSAS

·   Sajak Hari Guru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

 

2. Faktor perlanggaran
BIDANG INTERPERSONAL

6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1(i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya-pengucapan yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iv) Mengubahsuai maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi.  (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya. Aras 2 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.1.3 Mengenal pasti kesan yang berlaku kepada seseorang semasa perlanggaran disebabkan kelajuan.

2.1.4 Mengenal pasti aspek-aspek pada kenderaan dan reka bentuk jalan raya yang boleh mengurangkan hentaman atau impak jika berlaku nahas.
·      Melahirkan pendapat

·      Mengarang karangan gambaran

 

·      Bubble map

 

·      Menilai pendapat

·      Membuat keputusan

 

 

·      kemahiran belajar cara belajar
9.
2-6/3/15
UNIT 4:

MAKANAN DAN KESIHATAN

 

PENULISAN

·         Penulisan ulasan

 

 

SISTEM BAHASA

·      Kata Kerja Tak Transitif

 

KOMSAS

·         Hikayat Opu Daeng Menambun

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

 

2. Faktor perlanggaran
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama asa hendak menerima, menambah atau menolak pilihan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.2 Menceritakan aspek yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada pantun empat kerat, syair dan sajak.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.     Faktor perlanggaran

2.2   Keletihan

2.2.1 Mengetahui kepentingan tidur yang cukup untuk mengekalkan prestasi pemanduan.

2.2.2 Mengetahui ritma sirkadian (circadian rhythm).

2.2.3 Mengenal pasti simptom keletihan individu.

2.2.4 Mengenal pasti akibat keletihan terhadap aspek keselamatan pengguna jalan raya.
·      Merumuskan maklumat

·      Menggambarkan suatu situasi

 

·      Circle map

 

·      Bimbingan Rakan Sebaya Guru atau Pembimbing Instruksi; Peer Coaching/ Instructional Coaches

 

·      Pembelajaran konstruktivisme

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
10.
9- 13/3/15
UNIT 5:

NIKMAT KEMERDEKAAN

 

PENULISAN

·     Ringkasan dan pemahaman

 

SISTEM BAHASA

·      Kata Adjektif

·      Kata Adjektif Terbitan

 

KOMSAS

·         Cerpen Capa Rengat
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsure bunyi dalam puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada, pantun empat kerat, syair dan sajak.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Mencadangkan penyelesaian

·      Melahirkan pendapat peribadi

 

·      Peta pokok

 

·      Kajian masa depan

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

·      Menilai tindakan secara kritis

 

14-21/3/15

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

11.
3 – 7/3/14
UNIT 5:

NIKMAT KEMERDEKAAN

 

PENULISAN

·     Surat Kiriman Rasmi

 

SISTEM BAHASA

·      Kata Adjektif

·      Kata Adjektif Terbitan

 

KOMSAS

·         Drama Infaklasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 1 (iii). Menjelaskan maksud sebenar pernyataan dalam teks.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim, homonim berdasarkan konteks. (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapatkan penerangan.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Membincangkan teks, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian.

2.1.6 Memandu kenderaan pada tahap kelajuan yang bersesuaian dan mematuhi had laju.

2.1.7 Menyatakan bantahan atas amalan memecut kenderaan.
·      Membincangkan sesuatu perkara

·      Menggambarkan suatu situasi

 

·      Peta bulatan

 

·      Menyatakan semula

 

·      pembelajaran akses kendiri
12.
30/3/15- 3/4/15
UNIT6: KASIH SAYANG

 

 

PENULISAN

·     Penulisan Ulasan

 

SISTEM BAHASA

·     Kata Tugas: penyambung ayat.

·     Kata Pra Klausa

 

 

 

KOMSAS

·         Novel Wira Persona Avatari
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (iv). Mengajuk soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Mengembangkan imaginasi

 

·      Peta alir

 

·      Mengklasifikasikan maklumat

 

·      kemahiran berfikir
13.
6 – 10/4/15
UNIT 7:

SUKAN DI MALAYSIA

 

PENULISAN

·       Ringkasan dan pemahaman

 

 

SISTEM BAHASA

 

·      Kata Praklausa

·      Kata Prafrasa

 

KOMSAS

·      Novel Wira Persona Avatari
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Melahirkan pendapat peribadi

·      Memanipulasi maklumat

 

·      Bubble map

 

·      Membuat penilaian tentang nilai dan pengajaran yang dibawa dalam genre sastera

 

·      pembelajaran konstruktivisme

 
14.
13-17/4/15
UNIT 8:

TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT

 

PENULISAN

·     Karangan Rencana

 

SISTEM BAHASA

·         Kata Prafrasa

·         Peribahasa: Bidalan

 

KOMSAS

·     Novel Wira Persona Avatari
BIDANG INTERPERSONAL

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i)   isi dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (i) Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan. (ii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Mencadangkan penyelesaian

·      Memanipulasi maklumat

 

·      Peta bulatan

 

·      Menyatakan semula

·   Menilai tindakan yang dilakukan

·   Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
15.
20-24/4/15
UNIT 9:

KEUNIKAN SENI WARISAN

 

PENULISAN

 

·         Ulasan

 

SISTEM BAHASA

·    Pembentuan Kata Kerja

·    Peribahasa: Perumpamaan

 

KOMSAS

·     Novel Wira Persona Avatari
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. (v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan.

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.
·

 

·      Membincangkan sesuatu perkara

·      Menggambarkan suatu situasi

 

·      Peta bulatan

 

·   Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

·   Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

·   penyelesaian masalah
16.
27/4/15-

1/5/15
UNIT 9:

KEUNIKAN SENI WARISAN

 

PENULISAN

·         Karangan Dialog

 

 

 

SISTEM BAHASA

·     Pembentukan Kata Kerja.

·     Kata Sendi Nama

·     Peribahasa: Perumpamaan

 

KOMSAS

·     Novel Wira Persona Avatari
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang diterima.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Mengarang sebuah rencana

 

·      Membuat generalisasi

 

·      Peta buih berganda

 

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
17.
4-8/5/15
UNIT 10:

MENGERATKAN

PERSAUDARAAN

 

PENULISAN

 

·      Penulisan Ulasan

 

SISTEM BAHASA

·      Kata Sendi Nama

·      Pembentukan Kata Nama

 

KOMSAS

·      Cerpen Capa Rengat

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

 

2 Faktor Kemalangan
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1(v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan..

8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.2 Keletihan

2.2.1   Mengetahui kepentingan tidur yang cukup untuk mengekalkan prestasi pemanduan.

2.2.2   Mengetahui ritma sirkadian (circadian rhythm).

2.2.3   Mengenal pasti simptom keletihan individu.

2.2.4   Mengenal pasti akibat keletihan terhadap aspek keselamatan pengguna jaPan raya.
·      Membincangkan sesuatu perkara

 

·      Menggambarkan suatu situasi

 

·      Peta bulatan

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

·      pembelajaran masteri

 
18.
11-15/5/15
UNIT 10:

MENGERATKAN PERSAUDARAAN

 

PENULISAN

·      Ringkasan dan pemahaman

 

SISTEM BAHASA

 

·   Kata Dendi Nama

·   Pembentukan Kata Nama

 

KOMSAS

·      Drama Di Sini bakti Bersemadi
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Membincangkan sesuatu perkara

·      Menggambarkan suatu situasi

 

·      Peta buih

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 

·      Kemahiran berfikir
19.
18-22/5/15

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20.
25-29/5/15

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

30/5/15-

13/6/14

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21.
15-16/6/15
UNIT 11:

PERISTIWA BERSEJARAH

 

PENULISAN

·      Karangan cereka/cerpen

 

SISTEM BAHASA

·      Kata Sendi Nama

 

KOMSAS

·         Pantun Empat Kerat (Agama)
BIDANG INTERPERSONAL

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·   Membincangkan sesuatu perkara

·   Menukar bentuk penyampaian maklumat

 

·   Bubble map

 

 

·   Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

·   pembelajaran masteri
22.
22-26/6/15
UNIT 11:

PERISTIWA BERSEJARAH

 

PENULISAN

 

·     Penulisan Ulasan

 

SISTEM BAHSASA

·         Pembentukan Kata Nama

 

KOMSAS

·         Sajak; Burung-burung Pagi
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsure bunyi dalam puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada, pantun empat kerat, syair dan sajak.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Melahirkan pendapat peribadi

·      Mencadangkan penyelesaian

 

·      Peta buih

 

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

·      kajian masa depan
23.
29/6/15-

3/7/15
UNIT 12:

YANG INDAH ITU BAHASA

 

PENULISAN

·     Ringkasan dan pemahaman

 

SISTEM BAHASA

·     Pembentukan Kata Nama

·     Penjodoh bilangan

 

KOMAS

·     Hikayat Inderaputra

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA
BIDANG INTERPERSONAL

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti  maklumat

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.3      Alkohol dan dadah

2.3.1   Mengenal pasti kesan ubat dan preskripsi kepada keselamatan pengguna jaPan raya.

2.3.2   Mengenal pasti kesan alkohol dan dadah (untuk tujuan berseronok) kepada keselamatan pengguna jaPan raya.

2.3.3   Memahami akibat penggunaan kombinasi dua jenis dadah yang berbeza (poly drug).

2.3.4   Memahami undang-undang yang berkaitan dengan pemanduan di bawah pengaruh alkohol atau dadah.
·      Melahirkan pendapat peribadi

·      Menganalisis maklumat

 

·      Peta pelbagai alir

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
24.
6-10/7/15
UNIT 12:

YANG INDAH ITU BAHASA

 

PENULISAN

·         Karangan Ceramah

 

SISTEM BAHASA

·         Pembentukan kata nama

 

KOMSAS

·     Cerpen Dendam
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1 (v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.
·      Mengarang sebuah rencana

·      Membuat generalisasi

 

·      Peta buih berganda

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
25.
13-17/7/15
UNIT 13:

ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI  PERSADA ANTARABANGSA

 

PENULISAN

·         Penulisan Ulasan

 

 

SISTEM BAHASA

·     Kata Nama Ganda

·     Peribahasa: Perbilangan

 

KOMSAS

·     Syair Nasihat
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (ii)

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. Aras 2  (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. ii. Menghasilkan cerita berdasarkan lakaran plot dengan menggunakan gaya penulisan yang menarik. iii. Menghasilkan pantun, syair dan sajak dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah dan bersesuaian dengan tema. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.
·      Mengesan isi tersurat dan isi yang tersirat dalam bahan bacaan

·      Membina  ayat sendiri yang gramatis

 

·      Peta buih

 

 

 

·      Menyatakan tema dan persoalan sesebuah karya sastera
26.
20-24/7/15
UNIT 14:

INDAHNYA NEGARAKU

 

PENULISAN

·         Karangan Rencana

 

SISTEM BAHASA

 

·     Kata Tugas

 

 

KOMSAS

·     Sajak: Ketenangan
BIDANG INTERPERSONAL

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti  maklumat

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat  dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Membincangkan sesuatu perkara

·      Menggambarkan suatu situasi

 

·      Peta alir

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 

27.
27-31/7/15
UNIT 15:

SARAWAK BUMI KENYALANG

 

PENULISAN

 

·      Kangan Peribahasa.

SISTEM BAHASA

·      Pembentukan Kata Adjektif

KOMSAS

·      Hikayat Anggun Cik Tunggal
BIDANG INTERPERSONAL

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.

2.3 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.
·      Melahirkan pendapat peribadi

·      Menganalisis maklumat

 

·      Peta pelbagai alir

 

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
28.
3-7/8/15
UNIT 16:

TEKNOLOGI BAHAN BINAAN

 

PENULISAN

·         Karangan Syarahan/Pidato
SISTEM BAHASA

·     Pembentukan perkataan baharu

KOMSAS

·     Cerpen Maaf Kupinta
BIDANG INTERPERSONAL

1.5 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan.

7.5 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.
·      Melahirkan pendapat peribadi

·      Mencadangkan penyelesaian

 

·      Peta buih

 

 

 

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
29.
10-14/8/15
UNIT 16:

TEKNOLOGI BAHAN BINAAN

 

PENULISAN

·     Penulisan Ulasan

 

SISTEM BAHASA

·     Pembentukan Perkataan baharu

 

KOMSAS

·     Syair Perang Saudara Pahang
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (i) Berbual mengenai diri sendiri berkaitan dengan hal peribadi dan perkembangan diri yang sesuai. (ii)Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (v)Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran Aras 2 (i)Membincangkan tema, persoalan, nilai dan penggunaan dalam karya

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.
·      Melahirkan pendapat peribadi

·      Mencadangkan penyelesaian

 

·      Peta buih

 

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
30.
17-21/8/15
UNIT 17:

ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA

 

PENULISAN

·         Ringkasan dan Pemahaman

 

 

 

SISTEM BAHASA

·         Jenis-jenis Frasa

 

KOMSAS

·         Cerpen Gema Sepi Gadis Genius
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. (ii)Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. (iii)Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan. (iii)Mengubahsuai maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea.

ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.  Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya, prosa dan puisi. (iii) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.
·      Melahirkan pendapat peribadi

·      Mencadangkan penyelesaian

 

·      Peta pokok

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

·      pembelajaran kontekstual
31.
24-28/8/15
UNIT 17:

ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA

 

PENULISAN

·         Karangan berfakta

 

SISTEM BAHASA

·         Jenis-jenis Frasa

 

KOMSAS

·     Syair Mendapat Gemala Naga
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.

BIDANG MAKLUMAT

7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersurat berdasarkan isi tersurat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.
·      Mengarang sebuah karya kreatif yang menarik

 

·      Peta alir

 

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

·      pembelajaran masteri

 

 

32.
31/8/15-

4/9/15
UNIT 18:

HERBA MALAYSIA

 

PENULISAN

·         Karangan Berita

 

SISTEM BAHASA

·         Ayat Dasar

·         Simpulan bahasa

 

KOMSAS

·     Sajak Laut
BIDANG INTERPERSONAL

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.3.5   Mengetahui akibat mengabaikan undang-undang berkaitan pemanduan di bawah pengaruh alkohol.

2.3.6   Mengetahui perkara berkaitan:

•        pengiraan / ukuran Kepekatan Alkohol dalam Darah (BAC),

•        mengenal pasti tahap pengambilan minuman beralkohol dan

•        tahap kandungan alkohol di dalam minuman beralkohol  ang berbeza (bukti).
·      Menilai maklumat

·      Membuat rumusan

 

·      Peta bulatan

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

·      kajian masa depan
33.
7-11/9/15
UNIT 19:

SUNGAI KHAZANAH BERHARGA

 

PENULISAN

·         Mengesan kesalahan  bahasa, ejaan dan tanda baca

 

SISTEM BAHASA

·         Ayat tunggal

 

 

 

KOMSAS

·     Cerpen Warkah Daripada Ibu
BIDANG INTERPERSONAL.

2.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat dengan memasukkan input terbaru.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa. Aras 2 (i) Membincangkan tema- persoalan, nilai dan pengajaran dalam sastera.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.
·      Membuat inferens

 

·      Peta buih berganda

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
34.
14-18/9/15
UNIT 20:

INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU

 

PENULISAN

·         Penulisan Ulasan

 

SISTEM BAHASA

 

·         Ayat pasif

·         Penjodoh bilangan

 

KOMSAS

·     Sajak Warkah Kepada Generasi
BIDANG INTERPERSONAL

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. Aras 2 (i) Menghubung kait idea utama dan idea sokongan untuk menjelaskan pandangan.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.  Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii) Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam karya: contoh inversi, metafora, simile dan personifikasi. Aras 3 (i) Mengenal pasti keindahan unsur bunyi dalam puisi.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.
·     Menganalisis maklumat

 

·     Membuat inferens

 

·     Peta buih

 

·     Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

·     pembelajaran konstruktivisme

19-26/9/15

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

35.
30/9/15-

2/10/15
UNIT 21:

BINTANG DI LAUTAN

 

PENULISAN

·         Ringkasan dan pemahaman

 

SISTEM BAHASA

·         Ayat seruan

 

 

 

 

KOMSAS

·     Novel Wira Persona Avatari (Latihan pengukuhan)
BIDANG INTERPERSONAL

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat. Aras 3 (i) Mengenal pasti penggunaan diksi dan ayat dalam bahan pelbagai laras.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1 (i) Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.
·      Menilai maklumat

 

·      Melahirkan pendapat peribadi

 

·      Peta pelbagai alir

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
36.
5-9/10/15
UNIT 22:

MENITI ALAF SIBER

 

PENULISAN

·         Karangan pendapat

 

SISTEM BAHASA

·         Kata penegas

·         Gaya bahasa

 

 

KOMSAS

·     Novel Wira Persona Avatari (Latihan Pengukuhan)

 

 

PENDIDIKAN  KESELAMATAN JALAN RAYA
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

PENDIDIKAN KESELAMATAN  JALAN RAYA

2.3.7    Menyatakan bantahan atas pemanduan luar kawalan (pengaruh alkohol atau dadah).

2.4       Gangguan

2.4.1    Mengenal pasti kerumitan, fizikal dan keupayaan kognitif yang diperlukan untuk memandu atau menunggang kenderaan dengan selamat.

2.4.2    Mengenal pasti gangguan-gangguan utama semasa melakukan perjalanan yang memberikan kesan kepada keselamatan.
·       Mengemukakan hujah

 

·       Membuat keputusan

 

·       Peta pokok

 

 

·       Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
37.
12-16/10/15
UNIT 23:

ANGKASA RAYA

 

PENULISAN

·         Karangan Laporan

 

SISTEM BAHASA

 

·   Ayat majmuk gabungan

 

 

KOMSAS

·     Antologi Gema Sepi Gadis Genius (Latihan Pengukuhan)
BIDANG INTERPERSONAL

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti  maklumat

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat  dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·       Menilai maklumat

 

·       Melahirkan pendapat peribadi

 

·       Peta pelbagai alir

 

·       Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

·       pembelajaran kontekstual
38.
19-23/10/15
UNIT 24:

SALAM PERPISAHAN

 

PENULISAN

·         Karangan Ucapan

 

SISTEM BAHASA

·         Ayat majmuk pancangan

 

KOMSAS

·     Antologi Gema Sepi Gadis Genius (Latihan Pengukuhan)
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsure bunyi dalam puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada, pantun empat kerat, syair dan sajak.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.
·     Mencipta pantun

 

·     Peta buih berganda

 

·     Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 

39.
26-30/10/15
UNIT 24:

SALAM PERPISAHAN

 

PENULISAN

·         Karangan Cereka/ Latihan Ulang Kaji

 

SISTEM BAHASA

·         Ayat majmuk pancangan

 

KOMSAS

 

·     Gema Sepi Gadis Genius (Latihan Pengukuhan)
BIDANG INTERPERSONAL

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari segi aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan susut pandangan. Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.  (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat Aras 3 (ii) Mengenal pasti binaan plot dan penggunaan imbas kembali dalam

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.
·      Menganalisis maklumat

·      Membuat inferens

 

·      Peta buih

 

·   Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan

·   pembelajaran akese kendiri
40.
2-6/11/15

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

41.
9-13/11/15

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42.
16-20/11/15

PENGURUSAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DAN PENTAKSIRAN PBS OFFLINE

43.
21/11/15

CUTI AKHIR TAHUN

 

Disediakan oleh

 

 

………………………………………………………………

MATIN ANAK BAJI
Disemak dan disahkan oleh

 

………………………………………….

 

1 Komen »

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 100,000 times in 2013. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 4 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Tinggalkan komen »

Terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka

Rekod Pertanyaan Soalan
Bil Tarikh Soalan Soalan Jawapan Lampiran Tarikh Jawapan Status
11 26/04/2012 bertangkup / bertakup bertangkup 27/04/2012 Selesai
12 26/04/2012 1. Zalala menanti dengan sabar kepulangan ibunya. 2. Menteri Dalam Negeri menegur kedegilan penganjur perhimpunan itu. Dalam Proses
13 24/04/2012 Adaka peribahasa/slogan/kata-kata hikmat dll perlu ditulis dengan tanda baca pengikat atau petik. Contohnya “seperti aur dengan tebing” atau tidak semestinya begitu? Minta penjelasan. terima kasih Contoh yang diberi ialah peribahasa dan tidak memerlukan tanda pengikat kata/petik melainkan jika mahu diserlahkan frasa tersebut. Bagi slogan seperti “Bahasa Jiwa Bangsa” dalam teks tidak perlu diletak tanda petik melainkan pada penutup surat dan setiap awalan hurufnya ditulis dengan huruf besar . 26/04/2012 Selesai
14 24/04/2012 Ahmad membaca buku bertajuk “Bukit Rahsia” yang ditulis oleh Idris Rahman. Adakah tajuk buku itu perlu ada tanda pengikat/petik? Terima kasih Tajuk buku hendaklah diitalikkan dan tidak perlu dibuat tanda petik. 26/04/2012 Selesai
15 24/04/2012 Novel “Esok Masih Ada” memenangi hadiah pertama. Adakah salah kalau ditulis esok Masih Ada sahaja tanpa tanda pengikat? terima kasih Sebagai tajuk filem atau tajuk lagu perlu dibuat tanda petik. Jika tidak ditulis tanda petik mungkin boleh timbul kekeliruan sama ada itu perkataan biasa atau nama bagi sesuatu perkara  yang lain. 26/04/2012 Selesai
16 16/04/2012 hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri…bagaimanakah peribahasa ini selengkapnya? Mohon diberikan contoh ayat yang menggunkakan peribahasa ini? Terima kasih Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik juga di negeri sendiri. Walau bagaimanapun mewah dan makmurnya kehidupan Encik Ali di negeri orang, namun beliau tetap akan kembali ke tanah air suatu hari nanti. Langkah Encik Ali itu umpama bidalan “Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik juga di negeri sendiri”. 16/04/2012 Selesai
17 15/04/2012 Peribahasa harapkan pagar ATAU pegar makan padi dan seperti melepaskan batuk ATAU batok di tangga? Minta penjelasan. Terima kasih Pendapat baharu tentang peribahasa “Harapkan pegar, pegar makan padi” (Harapkan pagar, pagar makan padi) yang banyak dibincangkan di ruang maya ini belum dapat dipastikan kesahihannya kerana sehingga kini belum ada dapatan/kajian yang dapat mengesahkan kebenarannya. Tidak ada maklumat terperinci tentang peribahasa dalam pangkalan data kami. Peribahasa ialah khazanah yang terakam sejak dahulu lagi, walaupun dicetak berulang kali tetapi bentuk asalnya tetap dikekalkan. Begitu juga dengan peribahasa “Melepaskan batuk di tangga”. Walaupun pendapat yang mengatakan bahawa yang benarnya ialah “Melepaskan batok di tangga” semakin digemari, buku peribahasa masih mengekalkan bentuk yang sedia ada. Peribahasa ialah perumpamaan atau ibarat dan kita boleh menerangkan maksud peribahasa berdasarkan bandingan objek-objek dalam ungkapan berkenaan. Wallahua’lam. 16/04/2012 Selesai
18 15/04/2012 Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga…… Kendi dalam ayat tersebut merujuk kepada kendi bekas air atau burung kendi (sejenis burung laut/burung gajah) atau pun sebenarnya KUNDI. Mohon penjelasan, terima kasih Ungkapan yang betul ialah kundi. Kundi ialah sejenis biji saga yang digunakan untuk menimbang emas. Pencipta tersebut mengaitkan kundi dengan budi, iaitu kundi yang dijadikan alat untuk menimbang emas dan budi pula ssesuatu yang sangat berkaitan dengan akal dan pekerti yang secara simbolik sangat dipandang tinggi oleh orang Melayu. 16/04/2012 Selesai
19 15/04/2012 Apakah yang dimaksudkan cencaru makan petang? Peribahasa  “cencaru makan petang” bermaksud pekerjaan yang lambat mendatangkan hasil yang baik. 16/04/2012 Selesai
20 10/04/2012 isi dan kandungan mempunyai maksud yang sama, akan tetapi mengapa kebanyakan kita sering menggunakan isi kandungan, sama ada dalam pertuturan mahu pun penulisan? Terima kasih Isi dan kandungan mempunyai maksud yang sama. Oleh itu, bersama-samalah kita membiasakan yang betul. 12/04/2012 Selesai
1 2 3 4
Tinggalkan komen »

Kepentingan Aktiviti Kokurikulum

Semua pejajar di setiap sekolah diwajibkan menyertai aktiviti kokurikulum. Aktiviti ini dijalankan pada sebelah petang atau pun pada sebelah pagi bagi pelajar sesi petang. Para pelajar wajib menyertai tiga aktiviti yang dijalankan, iaitu kelab dan persatuan, unit beruniform dan aktiviti permainan. Kini kegiatan kokurikulum dilihat sama penting dengan bidang akedemik, malahan ada yang berpendapat kokurikulum lebih berkesan dalam membentuk EQ seseorang pelajar.

Melalui aktiviti ini, terutamanya aktiviti sukan dan permainan tubuh badan akan menjadi sihat dan minda pun cerdas. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita melakukan sesuatu aktiviti, otot-otot akan bergerak dengan aktif, seterusnya badan kita akan mengeluarkan toksin dari dalam badan melalui peluh. Apabila kita sihat, mudahlah  untuk kita mengikuti pelajaran dan yang pasti kita dapat hadir ke sekolah. Sebaliknya, jika seseorang itu malas menghadiri aktiviti kokurikulum dia akan menjadi pasif dan mudah mendapat penyakit. Jika tubuh badan kita tidak sihat, kita akan menjadi cepat keletihan, badan lesu dan tidak bermaya seterusnya minat untuk belajar pun luntur.

Selain itu, dengan menyertai aktiviti kokurikulum, pelajar dapat memanfaatkan masa lapang dengan bijak. Sekiranya pelajar tidak menyertai aktiviti kokurikulum, masa yang terluang pasti akan digunakan untuk menonton televisyen,  bermain permaiinan video, melayari internet dan berkemungkinan akan mengikut rakan-rakannya berpeleseran di pusat beli-belah, akhirnya boleh terlibat dengan pennyalahgunaan dadah dan jenayah, atau sekurang-kurangnya boleh terjebak menjadi perokok. Jelaslah bahawa, aktiviti kokurikulum ini dapat mengelakkan megeka daripada terjerumus ke dalam kancah masalah sosial, seperti jenayah, merempit, meragut, menagih dadah, mengedar dadah dan banyak lagi.

Apabila menyertai aktiviti kokurikulum, secara tidak langsung para pelajar  juga boleh menambah kenalan. Hal ini dikatakan demikian kerana penyertaan dalam persatuan mahupun aktiviti sukan adalah tidak mengira dari kelas mana, ataupun apakah bangsa dan warna kulit seseorang pelajar itu? Jadi, apabila ramai kenalan para pelajar tidak akan berasa bosan dan dapat berbincang tentang pelajaran dengan rakan –rakan. Apabila para pelajar di sesebuah sekolah kenal-mengenali maka  wujudlah perpaduan dan persefahaman antara mereka sekaligus dapat mewujudkan perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum di negara ini.

Aktiviti kokurukulum juga diisi dengan aktiviti yang berbentuk pertandingan, sama ada pertandingan di peringkat sekolah, zon, daerah, peringkat negeri, malahan sehingga ke peringkat antarabangsa.  Melalui pertandingan dalam aktiviti kokurikulum tersebut seorang pelajar boleh mencipta kejayaan dan mengharumkan nama sekolah sekiranya  dia atau pasukannya memenangi kejohanan yang disertai. Jika pada peringkat sekolah, para pelajar ini  sudah berjaya mengharumkan nama sekolah, apabila dewasa kelak, tidak mustahil para pelajar ini  juga boleh mengharumkan nama Negara.

Intihanya, jelaslah bahawa  aktiviti kokurikulum memberi manfaat yang banyak kepada kita. Oleh itu, para pelajar, mesti memanfaatkan masa yang terluang dengan menyertai aktiviti kokurikulum. Apalah gunanya menjadi pelajar pintar yang mendapat gred A bagi semua mata pelajaran dalam peperiksaan, tetapi tubuh badannya tidak bermaya, lebih buruk lagi jika dia hidup dalam kesepian kerana tidak mempunyai kawan.

23 Komen-komen »

Jumlah Minimum Latihan dan Bentuk Soalan Latihan

Bahasa Melayu Tingkatan Satu dan Tingkatan Dua

Jumlah Minimum Latihan dan Bentuk Soalan Latihan

Bil. Latihan Jumlah 

minimum

Bentuk soalan
1 Penulisan: Karangan Respons Terbuka (KRT)  

10

 1. Pasukan unit beruniform sekolah anda telah mengadakan suatu perkemahan di pinggir hutan.  Selaku setiausaha perkemahan anda dikehendaki menyediakan laporan lengkap tentang perkemahan tersebut.
 2. Minat membaca dalam kalangan remaja begitu rendah sekali. Huraikan pendapat anda  tentang usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menarik minat membaca dalam kalangan remaja.
2 Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan (KBR)  

10

 

Lihat peta minda di bawah dengan teliti.  Huraikan pendapat anda tentang peranan komputer dalam kehidupan manusia.  Panjang huraian anda hendaklah melebihi 120 patah perkataan.

 

3 Ringkasan dan Pemahaman (RP) 7 Ringkasan
Baca petikan di bawah dengan teliti dan tulis sebuah ringkasan tentang kepentingan pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan 

Pemahaman

 1. Berikan maksud rangkai kata penekanan yang sama pentingnya dalam petikan di atas. [2 markah]
 2. Berdasarkan petikan/menurut pengarang nyatakan dua tanggapan negatif ibu bapa terhadap kegiatan kokurikulum? [4 markah]
 3. Pada pandangan anda apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menggalakkan para pelajar lebih aktif dalam aktiviti kokurikulum di sekolah? [4 markah]
4 Tatabahasa 

 

30  

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai / diberikan

 1. Suhu yang __________sejuk di puncak Gunung Everest memaksa pendakinya memakai baju yang tebal.

Lengkapkan ayat berikut dengan kata sendi nama yang sesuai.

 1. Paras air Sungai Pahang telah naik ……………….paras yang membimbangkan sejak pagi tadi.
 2. Azran belajar _______.Kolej Tun Abdul Razak.
 3. Buat ayat menggunakan  kata bantu berikut
 4. Kejadian pembunuhan sebuah keluarga di kawasan Taman Maluri itu masih menjadi________ kepada masyarakat setempat.

A     tanda mata              C    tanda harga

B     tanda soal                D    tanda tanya

24  Ali gagah oleh,  itu dia digeruni oleh lawannya.

A.  mantap , takuti

B.  sasa, ditakuti

C.  kuat , ngeri

D.  pejal , gerun

Tandakan ( / ) ayat-ayat yang betul dan ( X ) ayat-ayat yang salah serta garis kesalahan tersebut

 1. Dia beransur-ansur untuk menjelaskan hutang pinjaman belajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT).
 2. Demamnya beransur-ansur kebah setelah mendapat rawatan di hospital itu.
 3. Buku yang beransur-ansur bahan pengajaran perlu diberikan kepada golongan remaja.
 4. Setelah tamat waktu bertugas, kakitangan di pejabat itu beransur-ansur pulang ke rumah.
 5. Dia membeli tiga batang aiskrim daripada penjaja yang lalu di hadapan rumahnya.

 

Komponen Sastera
5 Novel: Wira Pesona Avatari 10
 1. Berdasarkan novel yang telah anda kaji di Tingkatan 2, huraikan persoalan dengan mengemukan contoh yang sesuai seperti yang terpapar dalam novel berkenaan.
 2. Hormat.menghormati. Perasaan ini terpancar menerusi watak ………… yang menghormati bapanya.
 3. ……… dan ……….. sering mengulang kaji pelajaran dengan ………

 

6 Antologi Gema Sepi Gadis Genius 25
 1. Apakah hubungan Tuanku Malim Deman dengan Tuanku Gombang Malim Dewa?

A    Anak          C    Abang

B    Sepupu      D    Bapa saudara

 1. Baris Sekalipun isinya hanya berita kecil bermaksud bahawa……….
 2. Tema yang paling sesuai dengan cerita ini ialah…………

 

Jumlah Latihan 92
Tinggalkan komen »

Seperti melepas batuk di tangga

Seperti melepas batuk di tangga merupakan perumpamaan yang telah sekian lama digunakan oleh penyampai berita di media massa apabila merujuk sikap individu atau agensi tertentu yang bekerja  tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasan mereka.

Semasa di sekolah rendah, ketika mula mengenal peribahasa  saya ingat peribahasa tersebut merujuk kepada sikap seseorang yang berpura-pura batuk atau batuk yang dibuat-buatnya apabila berada di kaki tangga rumah orang supaya tuan rumah sedar akan kehadirannya lalu membuka pintu seraya menjemputnya masuk. Pada tanggapan saya orang itu batuk kerana segan hendak memberi salam.

Persepsi ini timbul kerana dalam benak saya ‘batuk’ dalam perumpamaan tersebut adalah merujuk kepada batuk kerana tekak kering dan gatal serta banyak kahak atau pun seseorang itu memang pengidap tibi. Apa bezanya kalau perumpamaan itu seperti melepas batuk dalam jamban, seperti melepas batuk di padang atau seperti melepas batuk di tepi sungai.  Batuk di mana-mana pun sama, tidak dapat menggambarkan perbuatan atau sikap sambil lewa atau tidak bersungguh-sungguh.

Semasa berkursus di Port Dickson pada tahun 2003, penceramah dari UPM mempersoalkan yang  manakah yang betul : Seperti melepas batuk di tangga; atau seperti melepas batok di tangga? ejaannya batuk atau batok  ? batok ialah penceduk daripada tempurung kelapa. Semasa artikel ini ditulis, untuk makluman semua sehingga kini masih belum ada satu kajian khusus yang dilaksanakan oleh pakar bahasa untuk mengkaji kesahihan penggunaan ‘batuk’ ataupun batok. Buat masa ini DBP menggunakan kata ‘batuk’ untuk peribahasa tersebut kerana mengikut Sistem Ejaan Bahasa Melayu yang standard.

Antara persoalan yang timbul ialah, adakah terdapat maksud yang lain bagi perkataan  “batok”.  Saya sebagai seorang guru Bahasa Melayu sering memperjelas hal ini kepada pelajar, tetapi penjelasan tersebut hanya sia-sia kerana pihak-pihak di luar sana yang lebih berpengaruh sering mennyebut perumpamaan tersebut seperti melepas batuk di tangga.

Ada seorang yang keliru tentang  perumpamaan ini mengemukakan persoalan kepada pihak DBP, apakah maksud sebenar “batuk” dalam peribahasa : seperti melepaskan BATUK di tangga. batuk itu merujuk kepada apa? dan : biar mati ANAK jangan mati adat. anak merujuk kepada? Pihak DBP menjelaskan, dalam Kamus Dewan batuk bermaksud mengeluarkan nafas dari paru-paru dengan keras dan bising bunyinya. Merujuk peribahasa yang dimaksudkan, ada pendapat mengatakan yang dimaksudkan sebenarnya ialah batok iaitu sejenis alat yan digunakan untuk menceduk air yang diperbuat daripada tempurung kelapa. Manakala anak yang dimaksudkan ialah anak kepada ibu bapa seperti yang difahami umum.

Pada pandangan saya, di mana-mana sekalipun kita batuk, sama ada batuk di tangga, batuk di tepi longkang atau batuk di depan pintu kedai runcit sekali pun, batuk itu tetap batuk yang bermaksud mengeluarkan nafas dari paru-paru dengan keras dan bising bunyinya dan sukar untuk menghubungkaitkannya dengan perbuatan tidak bersungguh-sungguh atau bersikap sambil lewa. Adakah kalau peribahasa tersebut berbunyi; seperti melepaskan batuk di dalam bilik tidur menggambarkan sikap bersungguh-sungguh? Atau di manakah tempat yang paling sesuai untuk melepaskan batuk? Pada pandangan saya, kita mungkin boleh merujuk ‘seperti melepas batuk’ tersebut sebagai perbuatan yang tidak bertanggungjawab kerana boleh menyebarkan penyakit tibi atau virus H1N1. Tetapi kalau batok yang merujuk kepada sejenis alat yang digunakan untuk menceduk air yang diperbuat daripada tempurung kelapa saya ada penjelasannya. Pada masa dahulu di kaki tangga setiap rumah orang Melayu dan juga rumah panjang Iban biasanya ada sebuah tempayan.  Air dalam tempayan tersebut biasanya air hujan yang ditadah dari kaki atap. Bersama tempayan tersebut disediakan batok, sejenis alat yang diperbuat daripada tempurung kelapa untuk menceduk air dari tempayan untuk membasuh kaki sebelum naik tangga. Batok tersebut ada dua jenis, ada batok yang dibuat pemegang dan ada batok yang hanya tempurung kelapa tanpa pemegang. Mengikut adap yang betul, sebaik sahaja seseorang itu selesai membasuh kaki, batok tersebut mesti diletakkan semula di sebatang pancang kayu di tepi tangga supaya tidak hilang.  Orang tua-tua sering berpesan jangan sesekali meletakkan batok di tangga kerana jika diletakkan di tangga, tangga akan basah dan licin.  Bukan itu sahaja, jika seseorang terpijak batok yang diletkkan di tangga tersebut juga boleh terjatuh.

Pada pendapat saya, peribahasa ini lahir hasil daripada penelitian orang tua-tua dahulu apabila melihat keadaan tangga yang  licin, basah dan bersepah apabila batok dilepaskan atau diletakkan ditangga. Daripada situ, timbul pendapat apabila melakukan sesuatu pekerjaan, lakukanlah dengan bersungguh-sungguh hingga selesai supaya tiada masalah timbul pada kemudian hari. Samalah dengan membasuh kaki di kaki tangga, ambil batok dari pancangnya, basuh kaki, selepas itu letakkan semula batok di tempat asalnya supaya tiada masalah timbul akibat kerja yang tidak selesai.

Buat renuangan semua: perhatikan beberapa persoalan berikut?

 1. Jalankan tugas kita dengan bersungguh-sungguh hingga selesai seperti melepas batuk di dalam bilik. (Sebab kalau melepas batuk di tangga dikatakan tidak bersungguh-sungguh).
 2. Jalankan tugas kita dengan bersungguh-sungguh hingga selesai seperti melepaskan batok di pancangnya. (Sebab kalau melepas batok di tangga dikatakan tidak bersungguh-sungguh).
 3. Di manakah kita patut melepas batuk supaya tidak mendatangkan masalah pada kemudian hari? (Jawapan: Kita patut melepas batuk di.……???tiada jawapan ???…..jangan melepas  batuk di tangga supaya tidak mendatangkan masalah pada kemudian hari.)
 4. Di manakah kita patut melepas batok supaya tidak mendatangkan masalah pada kemudian hari? (Jawapan: Kita patut melepaskan batok dipancangnya jangan melepas batok di tangga supaya tidak mendatangkan masalah pada kemudian hari.)

Berikut juga antara beberapa pandangan yang lain tentang perumpamaan ini;

1.  Melepas Batok Di Tangga

Ramai orang yang masih salah faham akan peribahasa yang diturunkan oleh nenek moyang kita ni…

Aku sendiri penah tersalah gambaran tentang situasi melepas batuk di tangga’

Apa yang pernah aku bayangkan….

Kita berada di muka pintu ( anda bayangkan umah kampong tinggi… pintu masuk adu tangga kayu.. )
pastu lepaskan batok di tangga tersebut…sambil meludah ke bawah tanah…

Maksud yang boleh diintepretasikan di situ ialah…

membuat kerja tidak bersungguh-sungguh, malas nak turun batuk/ ludah ke tanah…

huhu…

Ingat aku ketika mengambil kelas Social Anthropology yang di ajar oleh Dr Azlan yang memang sangat best…

Beliau bertanyakan apakah yang kamu bayangkan “melepaskan batok di tangga”?

Hampir seluruh kelas memberi jawapan seperti yang aku imaginasikan di atas…

Dr Azlan tersenyum dan bertanya kembali kepada kami..

“Kamu semua tau tak maksud batok tu apa?”

Kami yang dah boleh agak jawapan dan imaginasi kami salah terus menggeleng kepala…

“Kamu semua ingat tak, zaman orang dulu-dulu, mesti ada tempayan kat depan umah untuk mengisi air basuh kaki… dan kita akan guna tempurung untuk di jadikan cebok.. haa…. tempurung itulah yang dimaksudkan BATOK tadi”

Jadi… kenalah maksud peribahasa tersebut… ” ibarat melepas batok di tangga “

kami semua…”ooooo…”

BATOK = Jw 1. tempurung; 2. Id sukatan beras (lebih kurang satu kal); ~ kepala tengkorak. ( rujukan kamus dewan edisi keempat )

2. Seperti melepas batok di tangga

Mungkin ramai yang selalu mendengar peribahasa ini. Boleh dikatakan dari kecil kita didedahkan dengan seni bahasa yang merupakan salah satu keindahan bahasa Melayu, wacana ibunda kita. Warisan nenek moyang yang diperturunkan sejak ratusan tahun dahulu. Namun tidak ramai dari kita yang benar-benar mahir berbahasa, dalam konteks yang sebenarnya. Sehingga adakalanya kita lari dari maksud sebenar bahasa itu.

Berbalik kepada perbincangan asal, semenjak mengenal huruf dan pandai membaca, apa yang difahami penulis berkaitan peribahasa di atas ‘melepas batok di tangga’ ialah perbuatan batuk di tangga rumah jelasnya pergi ke tangga dan berdehem beberapa kali. Begitu yang lazim penulis fahami dan begitu juga rata-rata dari kita semua. Sebelum kita melanjuti perbincangan ini, elok diperjelaskan maksud peribahasa tersebut secara kasar iaitu melakukan perbuatan sambil lewa / tidak bersungguh-sungguh serta mendatangkan mudarat kepada orang lain.

Namun begitu, pemahaman penulis tersasar daripada maksud asal‘BATOK’. Apa yang yang disangkakan berdehem ditangga rupanya sejenis alat untuk mencedok air dahulu kala. Ceduk yang disediakan di tangga rumah berpasangan dengan tempayan bertujuan membasuh kaki sebelum naik ke rumah.

Hampir 34 tahun penulis terpesong, terima kasih kepada abang ipar yang menjelaskan perkara sebenar tempoh hari. Lantaran itu, penulis ingin kongsi pengalaman ini bersama. Semoga kita lebih peka dan minat mendalami erti bahasa ibunda kita. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi , yang indah itu bahasa. Sekian….

 

1 Komen »

Sukar Membawa Tuah

Tema :

Kegigihan remaja orang Asli mendapatkan ilmu untuk mengubah kehidupan dan pekerjaan tradisi keluarganya.

Persoalan :

1. Sikap masyarakat orang Asli yang kurang mementingkan pendidikan.

2. Kemiskinan masyarakat pedalaman yang hanya bergantung pada hasil alam sebagai sumber pendapatan.

3. Kepentingan sikap saling membantu yang patut diamalkan tanpa tanpa mengira bangsa, agama dan budaya.

4. Kepercayaan kepada mistik, kuasa jahat dan pawang yang masih tebal dalam kalangan masyarakat Orang Asli.

Watak dan perwatakan :

1. Watak Utama: Adit : Anak Pak Katan, berusia 10 tahun, berbadan kurus, bersemangat kuat, sangat rajin, menghormati orang tua, suka membantu, berani dan berfikiran luas.

Watak Sampingan

2. Pak Katan : Ayah Adit, berusia, kuat dan rajin berusaha, mengambil berat terhadap anaknya.

3. Mak Tawi : Ibu Adit, isteri Pak Katan, rajin, mengambil berat terhadap anaknya.

4. Akeh : Kawan baik Adit, bersekolah dan tinggal di asrama, pengawas, bercita-cita tinggi.

5. Tijah : anak Tok Batin, cantik, bijak dan matang.

6. Ah Tong : Penyelia pekerja balak, suka membantu.

Latar Tempat :

 1. Kampung Bakai, Bukit Lokan.
 2. Rumah Pak Katan
 3. Tepi sungai
 4. Hutan
 5. Di dalam gaung.
 6. Sekolah

Latar Masyarakat

 1. Masyarakat yang kurang mementingkan pendidikan.
 2. Masyarakat orang Asli yang percaya kepada alam mistik seperti roh jahat.
 3. Masyarakat orang Asli yang bergantung pada hasil hutan.
 4. Masyarakat orang Asli yang sudah semakin terbuka minda mereka.

Nilai

 1. Kasih sayang
 2. Kerajinan
 3. Bekerjasama
 4. Tolong-menolong
 5. Bercita-cita tinggi

SINOPSIS BAB 1 – NOVEL SUKAR MEMBAWA TUAH

Bab 1 – Inilah Dunia Kami

Tatkala sang suria memancarkan sinarnya, Pak Katan sudah bersiap sedia untuk ke hutan bagi memulakan rutinnya mencari rotan di hutan. Adit turut bersama ayahnya mencari rotan di hutan pada pagi itu. Adit sudah lali dengan kerja-kerja mencari rotan dan menyediakan tali untuk mengikat rotan yang dikutip di hutan. Sementara itu, Adit pergi ke sungai terlebih dahulu untuk mengangkat belat yang dipasang oleh ayahnya dengan harapan belat mereka mendapat banyak ikan. Nasib menyebelahinya kerana belat yang dipasang dipenuhi dengan ikan-ikan yang terlekat. Dia meletakkan kembali belat tersebut lalu mendayung sampannya pulang ke rumah, serta bersiap-siap untuk menemani ayahnya ke hutan selepas bersarapan pagi.

Nota:

Bab 1 ini mengisahkan penduduk orang asli kaum Jahut yang tinggal dikawasan hutan di Bukit Lokan. Mereka mengamalkan kepercayaan anemisme yang masih tidak mempunyai agama. Pak Katan ialah ayah kepada Adit. Isterinya Mak Tawi. Mereka tinggal di rumah yang beratapkan rumbia. Mereka menyara diri dengan mengutip hasil hutan seperti rotan, memburu binatang dan bercucuk tanam.

Bab 2 – Rutin Harian Adit Bermula

Adit dan ayah ke hutan. Adit yang berpakaian lusuh tidak menghiraukan keadaannya itu, kerana menyedari kemiskinnya. Mereka mendamar dan mengutip hasil hutan untuk membeli makanan dan keperluan harian, tetapi hasil tersebut tidak mencukupi untuk membeli pakaian baru.

Masyarakat menjual hasil mereka kepada tauke Cina. Tahap pendidikan yang rendah dan kemudahan infastruktur yang sangat menyedihkan menyebabkan kehidupan mereka terhimpit. Pekan yang terhampir dengan mereka jauhnya 30km dari situ, oleh itu barang keperluan hanya diperolehi melalui pekerja balak yang berulang-alik dari kampung mereka ke sana. Agensi kerajaan ada membantu, tetapi mereka selesa di sini.

Masyarakat di situ masih berpegang teguh pada kepercayaan nenek moyang dan sanggup bermati-matian demi warisan hutan nenek moyang mereka. Namun, penerokaan menghimpit kehidupan mereka. Adit tidak bersekolah biarpun sudah berusia hampir 11 tahun, sementelahan ayahnya yang mementingkan ilmu hutan sebagai pendidikan asas kepada Adit.

Akhirnya timbul persoalan dalam benak  Adit tentang kepupusan hasil hutan dan nasib mereka, akan tetapi dinafikan oleh ayahnya yang sedar akan realiti itu. Seraya, Adit teringatkan akan Akeh, satu-satunya rakannya sekolahnya yang tinggal di asrama.  Belanja persekolahan Akeh ditanggung oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Dia Bercita-cita menjadi jurutera dan ingin berbakti kepada masyarakat orang asli.

Minat Adit untuk bersekolah timbul dengan ajakan dan cerita-cerita Akeh, tetapi, tidak dinyatakan kepada ayahnya.

Bab 3 Impian Adit

Bab ini memfokuskan Adit yang terlalu ingin bersekolah. Hasratnya itu akhirnya diluahkan semasa berakit membawa rotan. Namun, permintaannya itu dihalang oleh ayahnya yang masih mementingkan tradisi sedangkan tujuan Adit untuk mengubah nasib keluarganya. Biarpun Pak Katan memahami, tetapi dia mahukan Adit mengikut jejak langkahnya. Pak Katan akhirnya tidak memberi repons terhadap permintaan anaknya itu.

Adit berubah sikap dan Mak Tawi berasa hairan lalu bertanyakan pada Pak Katan. Teknik imbas kembali dalam bab ini ialah Adit teringat akan kedatangan pegawai penerangan dan sikap endah tak endah masyarakat mereka terhadap dasar pembangunan kerajaan.

Mak Tawi cuba memujuk Adit, tetapi Adit sudah lena tertidur. Pada pagi keesokannya , Pak Katan tidak ke hutan, sebaliknya dia ke pekan. Niat Pak Katan ke pekan tidak diketahui kerana dia enggan menjawab pertanyaan Adit.

Bab 4 Dugaan untuk Adit

Adit berurusan dengan tauke Cina yang membeli hasil hutan sebelum memeriksa belat di sungai. Ayah Adit, Pak Katan yang baharu sahaja pulang dari pekan membawa khabar mengenai kemasukannya ke sekolah, namun gagal mendapatkan asrama. Maka timbullah masalah pengangkutankerana jarak sekolah yang jauh dari rumah Adit. Kekecewaan terpancar di wajah Adit. Namun, semasa memenangkan diri di sungai, dia dipujuk oleh Tijah, rakan baiknya, Tijah berjanji untuk berbincang dengan bapanya (Tuk Batin) untuk menyelesaikan masalah Adit.

Hujan lebat malam itu merisaukan Pak Katan.  Dia bimbang tentang hasil hutan dan belat di sungai yang tidak dapat di ambil, ditambah lagi dengan kebuntuannya untuk menyelesaikan masalah Adit, yang pada ketika itu termenung sendiri memikirkan impiannya itu.

Bab 5 Riak ceria buat Adit.

Hujan masih lebat menyebabkan sebahagian rumah terkena tempias. Adit diarah ayahnya untuk mencari guni untuk menutup dinding dan ruang terbuka. Walau bagaimanapun, hujan berhenti pada pagi itu. Rezeki datang tanpa diduga, seekor rusa cedera terbaring di bawah rumah.  Rusa itu dijualnya kepada Ah Tong, penyelia pekerja balak.

Ah Tong agak pelik kerana Adit tidak ke sekolah biarpun sudah mendaftar, namun setelah masalah Adit diterangkan oleh Pak Katan Ah Tong mempelawa Adit menumpang kenderaannya dan Adit begitu gembira dengan bantuan Ah Tong.

Bab 6 Adit mula ke sekolah

Esoknya, Adit mendaftarkan diri dan keperluannya dibeli oleh Pak Katan di pekan. Dia gembira dengan suasana sekolah dan berazam untuk berusaha bersungguh-sungguh. Setelah pulang, dia memberitahu Tijah mengenainya. Tijah berminat untuk ke sekolah tetapi akur akan kehendak ayahnya yang akan mencarikan jodoh buatnya beberapa tahun kelak. Adit ingin memberitahu semua orang mengenai persekolahannya, namun membatalkannya kerana menyedari  sikap negatif penduduk di situ terhadap pelajaran.

Ayah dan ibu Adit gembira apabila melihat Adit yang mencuba pakaian baru. Malah, ayahnya juga memberitahu bahawa dia sudah bekerja sebagai pembantu balak dengan upah lebih baik daripada hasil memungut hasil hutan. Adit begitu gembira dan dinasihati oleh ibu bapanya supaya menjaga diri dan tidak menimbulkan masalah di sekolah.

Bab 7 Hari Pertama ke Sekolah

Hari pertama ke sekolah, Adit mandi pukul 4 pagi di sungai. Untuk pertama kalinya dia  dijemput oleh Ah Tong dengan jipnya. Dia tiba terlalu awal dan tertidur di depan pintu pagar sekolah. Pak Kassim, pengawal sekolah yang terkejut melihat Adit tertidur, mengajak Adit bersarapan sambil berbicara tentang kesudian Pak Kassim membantu serta hal Akeh.

Di kelas, dia jauh lebih tua berbanding rakan-rakannya dan sering diberi perhatian oleh gurunya kerana tidak tahu membaca dan menulis. Tamat persekolahan, dia bertemu Akeh dan pulang menaiki lori balak Pak Atan.

Adit mula mengejar masa ke sekolah dan meningkatkan prestasi persekolahannya. Adit berpeluang untuk lompat kelas dan menggembirakan gurunya. Walaupun begitu, Adit sering keletihan, kesihatannya terganggu dan semakin kurus, namun, tidak pernah mengeluh.

Bab 8 Dugaan Terus Menimpa

Sudah dua bulan Adit bersekolah, tidak pernah ponteng dan masih menumpang Ah Tong. Namun, pagi itu, Mak Tawi berasa tidak sedap hati. Menjelang petang, Adit tidak pulang lagi sedangkan ayahnya sudah kembali ke rumah.  Menjelang hari semakin gelap, Pak Katan mengadu kepada Tok Batin mengenai hal Adit yang tidak pulang-pulang lalu diarahnya orang-orang kampung mencari Adit. Lima jam pencarian, rupa-rupanya, jip Ah Tong terbabas ke dalam gaung. Adit cedera parah sementara Ah Tong mati di tempat kejadian.

Adit dihantar ke hospital dengan menaiki lori balak, mengalami kehilangan darah yang banyak serta kakinya patah. Di rumah, Mak Tawi yang tertunggu-tunggu bersama Mak Ca didatangi Bong yang memberitahu Adit ditemui dan berada di hospital. Pak Katan menunggu di hospital, menantikan keadaan Adit yang dirawat di bilik ICU. 2 jam kemudian, doktor mengatakan bahawa keadaan Adit yang kian stabil.

Bab 9 Mendung Berarak Pergi.

Dua bulan Adit terlantar di hospital, dijaga ibu bapanya yang dibenarkan tinggal di asrama jururawat. Adik-adiknya dijaga isteri Tok Batin. Dia sembuh, namun kakinya tempang, tidak mematahkan semangatnya untuk meneruskan persekolahan. Kesungguhan Adit ini mendapat perhatian pihak sekolah dan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli yang memberi bantuan dengan menawarkan tempat di asrama, berkongsi katil dengan Akeh. Adit bersetuju dan menumpukan perhatian dalam pelajaran sehingga mendapt tempat pertama.

Enam tahun berlalu, ramai anak orang asli mengikut jejak langkah Adit, rajin bersekolah. Adit melangkah ke sekolah menengah dengan keputusan 3A dalam UPSR. Walaupun ditawarkan ke sekolah berasrama penuh, namun Adit menolaknya  kerana menyedari masalah keluarganya.  Adit berpendapat di mana sahaja boleh berjaya asalkan dia berusaha.

 

 

20 Komen-komen »

Kasut Kelopak Jantung

Sinopsis

 

Cikgu Harun menerima sebuah bungkusan lagi ketika balik dari surau pada malam itu. Hadiah seperti itu sering diterimanya setiap kali menjelang 16 Mei. Hadiah itu telah membuatkan Cikgu Harun mengimbas kembali kenangan silamnya sebagai pendidik di kawasan pedalaman tiga dekad yang lalu. Ketika Cikgu Harun di dalam kelas darjah tiga, beliau pernah menanya Ahmad, bekas muridnya sama ada Ahmad sudah membeli kasut atau belum. Pertanyaan yang sama juga diulangi saban minggu kerana Ahmad tidak mampu untuk membeli sepasang kasut. Cikgu Harun terus mendesak Ahmad sehingga menimbulkan kemarahan Cikgu Harun. Pada suatu hari, ketika aktiviti senaman dijalankan Ahmad didenda memakai kasut yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang kerana Ahmad tidak berpakaian seragam sekolah yang lengkap seperti murid-murid lain. Peristiwa itu telah menyebabkan Ahmad berasa malu dan terus ponteng sekolah hampir seminggu lamanya.

 

Cikgu Harun terpaksa datang ke rumah Ahmad untuk mengetahui sebab Ahmad tidak datang ke sekolah. Setelah menunggu beberapa ketika Ahmad pulang dari kebun dan masih memakai kasut kelopak jantung yang diberikan oleh Cikgu Harun. Kepatuhan muridnya ini dan ketidakmampuannya untuk membeli sepasang kasut menyebabkan Cikgu Harun tidak dapat menahan kesedihannya. Lantas, beliau terus ke pekan untuk membelikan pakaian sekolah dan kasut untuk Ahmad. Sebenarnya, segala memori indah yang dipaparkan antara Cikgu Harun dan Ahmad sudah pun berlalu tiga dekad lamanya. Kini, Cikgu Harun sudah pun bersara dan setiap tahun sempena Hari Guru, beliau akan dihadiahi Ahmad dengan sepasang kasut baharu dan berjenama. Hal ini demikian sebagai mengenang jasa Cikgu Harun kerana Ahmad kini sudah berjawatan pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka di bandar. Peristiwa memakai kasut kelopak jantung telah menyedarkan Ahmad betapa pentingnya kasut kepada manusia.

 

 

1 Komen »

Sinopsis Interlok

Sinopsis Novel Interlok (Selangor, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya)

Buku Empat
Interlok

1

Ketika Maniam teringat akan anaknya dan Malini yang sudah ditinggalkannya selama dua puluh satu tahun itu, Seman datang berjumpa dengannya untuk mendapatkan pekerjaan di kebun getah itu. Maniam mengatakan bahawa bapa Seman ialah kawan baiknya suatu masa dahulu. Dia berjanji untuk membantu Seman yang terpaksa membina kehidupan baharu bersama-sama dengan emaknya kerana dia disuruh keluar dari rumahnya oleh Cina Panjang kerana semua harta termasuk tanah dan rumahnya sudah menjadi milik Cina Panjang itu. Sejak kematian bapanya, Seman kuat beribadat dan memohon doa kepada Tuhan supaya diberikan perlindungan dan pertolongan. Pada malam itu, dia singgah di surau untuk menunaikan solat Isyak sebelum pulang ke rumahnya. Seman mengajak emaknya meninggalkan rumah itu esok paginya dan mengatakan bahawa dia sudah mendapat kerja di kebun getah. Seperti yang dijanjikan, Maniam menunggu Seman dan emaknya lalu menunjukkan rumah kuli yang akan menjadi tempat tinggal mereka nanti.

2

Selepas Cing Huat memarahi, menampar dan menghalaunya pada suatu malam, Yew Seng sudah nekad untuk meninggalkan rumah pada pagi esoknya. Dia akan pergi ke sebuah lombong yang berhampiran dengan Cangkat Janggus dan bekerja sebagai kuli di lombong bijih itu. Yew Seng sering kali bertentangan pendapat dengan bapanya dan dia juga suka berkawan dan bermain dengan budak-budak Melayu terutamanya Lazim. Perkara yang dilakukannya itu memang tidak disukai oleh bapanya. Di samping itu, Yew Seng selalu bersimpati dengan Lazim atas kemunduran orang Melayu. Dia mengatakan bahawa orang Melayu sama sahaja dengan orang Cina dan mereka bukannya orang hutan seperti yang selalu didakwa oleh bapanya itu. Di lombong bijih itu, dia mengenali Kong Beng yang menjadi kepala kuli di situ.

3

Setelah dua tahun setengah meninggalkan kampungnya, Seman pulang dan bersembahyang Jumaat di masjid Kampung Nyiur Condong pada suatu hari. Di situ, dia bertemu dengan Lazim dan hasratnya untuk meminang Upik pula terpaksa dilupakan apabila Lazim memberitahu bahawa Upik sudah berkahwin dengannya. Walau bagaimanapun, Setelah dicadangkan oleh Lazim, Seman meminta bantuan Lebai Man untuk mewakilinya bagi merisik Gayah, anak Mat ranggi untuk dijadikan isterinya. Walaupun pada mulanya Mat Ranggi tidak bersetuju dengan hasrat Seman itu, tetapi akhirnya dia menyedari kesilapannya selama ini, iaitu dia terlalu mementingkan harta.

4

Seman akhirnya berkahwin dengan Gayah iaitu anak Mat Ranggi yang sudah dapat menerimanya sebagai menantu walaupun dia tidak berharta. Dia memberitahu Maniam bahawa dia mahu berhenti kerja kerana hendak pulang ke Kampung Nyiur Condong dan berkahwin dengan Gayah. Selepas berkahwin, Seman tinggal bersama-sama dengan bapa mentuanya, dan ibunya pula tinggal di pondok yang berhampiran dengan rumah Lebai Man untuk memudahkannya belajar agama bersama-sama dengan pelajar yang lain.

5

Apabila tentera Jepun masuk ke Tanah Melayu, keadaan menjadi tidak tenteram dan tentera orang putih mula mengundurkan diri. Orang-orang Cina pula gelisah dan takut akan tentera Jepun. Keadaan menjadi tidak tenteram kerana banyak berlaku rompakan. Sebagai contohnya, ada orang Melayu yang sanggup merompak kedai-kedai orang Cina untuk membalas dendam. Dalam satu rompakan di kedai Cing Huat pada suatu malam, Poh Eng hilang, tetapi dia telah diselamatkan oleh Seman. Seman membawa Poh Eng dan emaknya berlindung di rumah pekerja di kebun Cangkat Janggus. Pada suatu hari, tentera Jepun datang ke kedai Cing Huat dan bertanyakan Yew Seng yang menyertai kumpulan pengganas komunis yang diketuai oleh Kong Beng. Secara senyap-senyap, Yew Seng pula balik ke rumahnya pada suatu malam dan meminta makanan. Dia berjanji kepada bapanya untuk mencari Poh Eng yang hilang.

6

Selepas pengurus orang putih meninggalkan ladang mereka, orang Jepun pula yang mengambil alih pengurusan ladang. Walau bagaimanapun, orang-orang yang tidak dikenali telah menculik pengurus kebun Cangkat Janggus pada suatu malam. Poh Eng pula telah dibawa lari oleh abangnya, Yew Seng pada malam itu juga. Mak Limah telah ditangkap oleh Jepun berikutan dengan kehilangan pengurus Jepun di kebun Cangkat Janggus itu.

7

Maniam dan beberapa orang kuli dari kebun Cangkat Janggus pula telah ditangkap oleh Jepun disebabkan oleh kehilangan pengurus Jepun itu. Semasa dalam tahanan, Maniam telah diseksa oleh tentera Jepun. Walau bagaimanapun, dia telah bertemu dengan anaknya sendiri iaitu Inspektor Ramakrisynan yang bertugas di situ dan membebaskannya. Maniam meminta bantuan daripada anaknya itu, iaitu Inspektor Ramakrisynan supaya membebaskan Mak Limah. Cing Huat pula sangat marah apabila mengetahui Seman dan Mak Limah yang menyembunyikan Poh Eng.

8

Keadaan menjadi semakin gawat dan sukar kerana barang-barang keperluan sangat kurang dan harganya melambung tinggi. Orang kampung juga semakin susah akibat hasil pertanian mereka terpaksa dijual dengan harga yang murah kepada Jepun dan sekiranya mereka enggan, hasil pertanian itu akan dirampas dan tuan punyanya pula akan ditangkap dan dihukum. Kebun-kebun pula sering diserang oleh gerombolan komunis pada waktu malam dan pengurus-pengurusnya yang terdiri daripada orang Jepun itu ditangkap ataupun dibunuh. Lazim turut ditangkap oleh Jepun kerana menghasut orang kampung supaya jangan menjual padi mereka kepada Jepun.

9

Setelah Jepun tewas, orang Inggeris kembali ke Malaya dan pada masa itu berlaku penentangan terhadap pengganas komunis. Sementara itu, pengganas komunis pula semakin mengganas dan bertindak dengan kejam terhadap orang putih dan juga rakyat Malaya. Gerombolan pengganas komunis telah mengambil alih balai polis dan Inspektor Rama ditangkap kerana bekerjasama dengan Jepun. Namun begitu, Yew Seng berjumpa dengan Lazim yang secara kebetulannya ditahan di balai polis itu, dan dia terus membebaskan kawannya itu.

10

Orang Melayu yang diwakili oleh Lazim, Mail Jambul, dan Berahim mengajak orang-orang Melayu agar bersatu padu dan menentang gagasan Malayan Union yang hendak diperkenalkan oleh Inggeris. Kemudian darurat diisytiharkan di seluruh negeri kerana Parti Komunis Malaya melakukan pemberontakan untuk mewujudkan sebuah kerajaan komunis di wilayah-wilayah yang telah dirampas daripada tangan Inggeris. Mereka mengatakan bahawa perkara itu dilakukan untuk membebaskan seluruh Malaya daripada penjajahan Inggeris dan untuk mencapai matlamat itu, mereka terpaksa melumpuhkan ekonomi negeri ini terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mereka terpaksa merosakkan kebun-kebun getah dan kelapa serta menghancurkan lombong-lombong bijih.

 

Sementara itu, Yew Seng dan Kong Beng kembali semula ke hutan untuk meneruskan perjuangan. Mereka menyerang kebun-kebun di kawasan itu pada setiap malam dan membunuh orang putih yang menjadi pengurusnya. Selain itu, mereka terus menyerang dan merosakkan pokok-pokok getah serta menghancurkan lombong bijih. Cing Huat pula telah dilantik sebagai pengerusi persatuan orang Cina di pekan kecil tempatnya tinggal itu. Mereka berjuang untuk membersihkan nama orang Cina akibat dakyah pengganas komunis yang sesat itu dan memperjuangkan kebajikan orang-orang Cina. Orang-orang India juga mempunyai pertubuhan yang sama dan memperjuangkan kebajikan kaum mereka. Pertubuhan mereka itu dipimpin oleh Raman iaitu seorang guru yang pernah bertugas di kebun Cangkat Lima.

 

Suppiah dan dua anggota baharu gerombolan itu menangkap Maniam dan dibawa ke dalam hutan di tempat persembunyian gerombolan tersebut pada suatu malam. Ketika Suppiah hendak menembak Maniam, Poh Eng menyelamatkan Maniam dengan menembak Suppiah. Pada masa itu juga, Inspektor Rama dan pasukan keselamatannya melakukan serangan hendap terhadap gerombolan pengganas komunis itu. Dalam serangan tersebut pasukan keselamatan telah berjaya menewaskan gerombolan pengganas komunis. Yew Seng pula cedera parah di bahagian atas lututnya dan anggota pengganas yang masih hidup telah ditangkap.

 

Yew Seng dan Poh Eng sedar dan insaf akan perjuangan mereka yang sia-sia selama ini kerana tidak menyangka Kong Beng ialah anggota pengganas komunis yang anti-Inggeris, anti-Jepun, dan antipenjajah. Orang-orang di pekan Simpang Empat pula berasa gembira dan mereka hendak menyaksikan perayaan kemerdekaan yang akan berlangsung selama tiga hari dan tiga malam. Mereka semuanya berasa gembira apabila Malaya akan mendapat kemerdekaan. Seman dan isterinya Gayah, Yew Seng, Lazim, Mamat Labu, Pak Haji Man, Ah Hock, dan Raman akan merayakan kemerdekaan negara di Kuala Lumpur. Inspektor Ramakrisynan pula menjemput mereka datang ke rumahnya kerana bapanya hendak berjumpa dengan mereka.

 

 

5 Komen-komen »

Sinopsis Wira Persona Avatari

Bab 1: Poster Misteri.

Novel Wira Persona Avatari bab satu mengisahkan enam orang remaja, Adeen, Anas, Aina, Pauline, Anjali, dan Zuriani berjalan ke arah bilik persalinan sementara yang dibina khas bersempena dengan Pertandingan Avatari Kebangsaan kali kesepuluh yang diadakan di kompleks beli-belah Anggun. Mereka perlu bersiap semula untuk meneruskan cabaran terakhir yang akan bermula pada jam 3.00 petang. Adeen terpandang dua orang lelaki yang mencurigakan di dalam bilik persalinan itu. Seorang lelaki Cina bernama Ah Kong dan seorang lagi lelaki India bernama Samy. Baju-baju khas Pertandingan Avatari yang sedang dibelek oleh mereka itu dicampakkan ke lantai. Mereka hendak berlari tetapi dihalang oleh remaja berenam itu. Suasana menjadi tegang dan cemas. Samy mengeluarkan sebilah pisau, tetapi Adeen dan Anas dengan pantas menyerang dan berjaya menahan Samy dengan kemahiran silat mereka. Ah Kong hendak lari tetapi dihalang oleh Aina. Ah kong mengeluarkan sepucuk pistol lalu menembak Aina. Aina tersungkur ke lantai. Ah Kong meluru keluar dan melepaskan diri. Ho Shao Long memeriksa tempat tembakan di bahu Aina. Dalam keadaan yang kritikal itu, Aina menjadi semakin lemah. Fikiran Aina melayang-layang ke masa lepas. Selepas itu, Aina pengsan di pangkuan ibunya. Aina merupakan seorang murid yang cekal dan tekun. Walaupun pada waktu rehat, Aina masih berada di dalam kelasnya untuk menyiapkan kerja sekolahnya. Kemudian, Zuriani kawan sekelasnya tiba. Zuriani mengajak Aina keluar untuk melihat poster yang baru ditampalkan di papan kenyataan di kantin. Aina sangat teruja dan terus bergegas ke kantin.

Bab 2: Kamar Bicara.

Aina tidak sabar hendak memberitahu abangnya, Anas tentang suatu berita penting. Sekembalinya Anas, Aina terus mendapatkan abangnya. Anas kelihatan muram kerana pasukan hoki sekolahnya kalah. Anas seperti tidak berminat untuk mendengar berita yang hendak disampaikan oleh Aina. Namun, apabila Aina menyebut “Avatari”, Anas menjadi teruja. Pertandingan Avatari Kebangsaan kali kesepuluh sudah diumumkan. Anas terkenang akan ayah mereka yang menginginkan mereka menjadi juara Avatari seperti beliau dulu. Ayah mereka menjadi juara kebangsaan Pertandingan Avatari pertama sepuluh tahun dulu. Aina terdiam seketika apabila nama ayah mereka disebut. Hal ini demikian kerana ekspedisi penyelidikan misteri di Laut Andaman. Aina sangat merindui ayahnya.

Pada malamnya, Anas dan Aina asyik melayari laman web Avatari untuk mendapatkan maklumat yang lengkap tentang pertandingan yang akan diadakan itu. Kedua-dua beradik itu berbincang dan merancang untuk menyertai Pertandingan Avatari. Melalui “Kamar Bicara”, mereka bermain permainan video secara interaktif melalui watak avatar, iaitu watak tiga dimensi janaan komputer. Dalam salah satu interaksi itu, Anas telah terlibat dalam satu sesi perdebatan dengan seorang gadis Jepun, Aya Morita dari sebuah kafe siber di kawasan hiburan Tokyo. Perdebatan antara Anas melalui avatar Hang Tuah dan Aya Morita berlarutan sehingga jam 1.00 pagi

Bab 3: Pasukan Zamrud II.

Anas dan Aina membaca risalah dan borang pertandingan berulang kali. Mereka sedang memikirkan bagaimana hendak mendapatkan komputer realiti maya dan perisian Avatari. Harga sebuah komputer realiti maya yang paling murah dalam lingkungan RM50 ribu. Perisian Avatari pula dalam lingkungan RM10 ribu. Mereka memikirkan siapakan yang sanggup menaja mereka. Tiba-tiba Aina teringat akan Pak Cik Ho, rakan sepasukan ayah mereka semasa memenangi Pertandingan Avatari dulu. Anas menelefon Pak Cik Ho di rumah. Pauline, anak perempuan Pak Cik Ho menjawab. Dia memberitahu Anas bahawa Pak Cik Ho tidak ada. Anas meninggalkan pesan supaya Pak Cik Ho menelefonnya kembali. Anas dan Aina pergi ke rumah Pak Cik Ho. Pak Cik Ho memberitahu mereka bahawa Pak Cik Kuppusamy telah menawarkan anaknya, Kumar untuk menyertai pasukan Avatari Anas dan Aina. Pasukan Avatari Anas dan Aina juga dibenarkan untuk menggunakan komputer realiti maya kepunyaan mereka itu. Mereka memerlukan seorang lahli lagi. Orang yang kelima ini penting kerana dia mesti seorang pengatur cara komputer yang hebat. Aina teringat akan Adeen, anak Profesor Zakri. Aina akan mencuba memujuk Adeen untuk menyertai pasukan Avatari mereka.

Bab 4: Libasan Pari.

Anas, Aina, Pauline, dan Kumar sedang menunggu Adeen di pusat permainan video Game Star. Kumar tidak sabar menunggu ketibaan Adeen. Pauline pula tidak senang dengan sikap Kumar yang panas baran itu. Berlaku konflik kecil antara Pauline dan Kumar. Anas mencuba menenteramkam pertelagahan antara Kumar dengan Pauline. Akhirnya Adeen sampai. Kumar melihat Adeen dengan sinis. Dia tidak yakin terhadap kebolehan Adeen. Aina memperkenalkan Kumar kepada Adeen. Seperti biasa, Kumar menunjukkan sikap egonya terhadap Adeen dengan tindakannya yang teragak-agak untuk bersalaman dengan Adeen. Seterusnya Aina memperkenalkan Pauline kepada Adeen.

Mereka berlima pergi berjumpa dengan Pak Cik Tan, pengurus pusat permainan video Game Star untuk mendengar taklimat daripada beliau. Pak Cik Tan seorang pekerja yang setia kepada majikannya, iaitu Encik Ho Shao Long. Semasa melihat komputer Avatari yang akan digunakan dalam pertandingan nanti, Kumar menyatakan tidak mahu terlibat dalam pertandingan itu kerana tidak yakin terhadap komputer yang kelihatan antik itu. Kumar menarik diri. Semua orang menjadi bingung dengan tindakan Kumar itu.

Bab 5: Senteri Muda.

Anas, Aina, Pauline, dan Adeen menjalani latihan senaman silat di bawah bimbingan Cikgu Nisah, seorang guru silat dan bekas sarjan komando. Latihan silat ini sebagai persiapan mereka untuk menghadapi Pertandingan Avatari yang penuh dengan halangan, cabaran, dan muslihat.

Ho Shao Long datang untuk meninjau perkembangan Pasukan Zamrud II membuat latihan permainan Avatari. Adeen cuba menerangkan kepada Pak Cik Ho sebab-sebab CPU Voltra yang canggih milik Pak Cik Ho itu perlu diubah suai lagi. Hal ini demikian kerana CPU tersebut masih lemah mengawal pergerakan avatar ketika bertempur. Pak Cik Ho akui akan kelemahan yang terdapat pada komputernya itu. Adeen mencadangkan cip mikroelektrik yang lebih hebat daripada cip Voltra milik Pak Cik Ho, iaitu prototaip cip Alif yang baru dihasilkan oleh MIMOS Berhad yang berkelajuan 100 gigahertz. Pak Cik Ho akui akan penerangan Adeen itu.

Bab 6: Ribut Dalam Cawan.

Semasa Adeen mengubah suai mesin Avatari, Anas dan Pauline pergi makan di restoran McDonalds di seberang jalan yang bertentangan dengan pusat permainan video Game Star. Mereka berbincang untuk mencari ahli baru sebagai pengganti Kumar. Pauline mencadangkan supaya mereka memujuk Kumar untuk kembali menyertai pasukan Avatari mereka. Namun, Anas tidak bersetuju kerana bagi Anas, Kumar terlalu angkuh. Anas dan Pauline teringat akan pesanan Cikgu Nisah berhubung kitar hayat pasukan dalam sesi strategi pertempuran.

Mereka kembali ke pusat permainan video Game Star. Anas lalu di behagian permainan video Robot War. Banyak remaja berkumpul di situ. Anas ternampak seorang gadis India sedang tekun mengendalikan mesin permainan Robot War. Dia sedang bersaing dengan beberapa orang remaja lelaki dalam permainan Robot War melalui mesin yang dirangkaikan. Akhirnya, gadis India itu yang bernama Anjali berjaya mengalahkan remaja-remaja lelaki itu. Anas memberitahu Pauline bahawa dia hendak berjumpa dengan ahli kelima Pasukan Zamrud II. Anas mendekati Anjali. Pauline berasa tidak senang hati dengan tindakan Anas itu.

Bab 7: Latihan Termpur

Zuriani merajuk terhadap Ama kerana sejak akhir-akhir ini Ama telah jarang-jarang bertemu dengannya. Sejak Ama mendaftar untuk memasuki Pertandingan Avatari, dia sudah tidak ada masa untuk sahabat karibnya itu. Ama mengakui bahawa memang dia terlalu sibuk sejak memasuki Pertandingan Avatari. Untuk memujuk hati kawannya itu, Ama mengajak Zuriani menyertainya dalam Pertandingan Avatari. Walaupun ahli pasukan Avatari Ama sudah ada lima orang, tetapi Zuriani boleh ikut serta sebagai ahli pasukan simpanan. Untuk itu, Zuriani perlu ikut sama berlatih. Zuriani bersetuju.

Pada suatu pagi, Anas, Adeen, Pauline, Ama, Anjali, dan Zuriani menjalani latihan kembara di kawasan bukit-bukau dan belukar. Semasa berehat, Ama mengorek rahsia Anjali tentang sebab dia menggunakan nama “Anjali” padahal nama sebenarnya ialah Laksmini. Anjali kemudiannya mengimbas kembali peristiwa yang menyebabkan dia bersetuju untuk menyertai Pasukan Zamrud II. Anjali sebenarnya telah kalah kepada Anas dalam peristiwa cabar-mencabar dalam permainan video Robot War.

Setélah keluar dan kawasan bukit-bukau dan belukar, mereka beriatih tempur pula di tepi pantai dengan bimbingan Cikgu Nisah. Cikgu Nisah mengajarkan beberapa strategi pertempuran untuk mengalahkan musuh. Pauline dipasangkan dengan Anjali untuk latihan tempur. Semasa latihan silat, Cikgu Nisah mendapati Pauline dan Anjali betul-betul bergaduh. Selepas latihan, Cikgu Nisah memanggil Pauline. Cikgu Nisah tahu bahawa Pauline cemburu akan Anjali yang rapat dengan Anas. Cikgu Nisah menasihati Pauline tentang cara hendak menambat hati lelaki berdasarkan pengalamannya sendiri.

Bab 8: Cabaran Bermula

Pagi Sabtu. Para penonton sudah mula berkumpul di hadapan skrin besar di ruang legar Kompleks Beli-belah Anggun. Pengacara terkenal, Halim melalui avatarnya, muncul di skrin besar. Penonton memberikan tepukan yang gemuruh. Halim mengumumkan bahawa PertandinganAvatari ialah pertandingan kembara atau adventure game bagi makhluk janaan komputer yang dipanggil avatar. Pertandingan ini disertai oleh beberapa pasukan dan seluruh dunia. Halim memberikan keterangan dan arahan kepada para peserta. Dalam pusingan pertama, setiap pasukan yang ingin ke pusingan kedua mestilah mencari sebuah pasu emas yang tersorok dalam ruang siher misteri pertama. Pasu emas itu mengandungi teka-teki untuk pusingan kedua. Sebelum pertandingan bermula, Halim memperkenalkan peserta dan Malaysia, iaitu Pasukan Zamrud II, Pasukan Harimau Kumbang, Kumpulan Sinaran, dan Pasukan Aura Suci. Para penonton memberikan tepukan.

Pertandingan bermula. Adeen bertindak sebagai pengawal mesin permainan Avatari yang berada di bilik khas. Adeen mempunyai peranan penting kerana dia bertugas memantau setiap pergerakan pemain dan berfungsi menyalurkan arahan, makiumat, dan sebarang keperluan lain sernasa pertandingan.

Dalam pusingan pertama, Pasukan Zamrud II menggunakan persona Badang untuk mewakili mereka, iaitu watalc wira dalam Sejarah Melayu. Ruang siber bagi saringan pertama Pertandingan Avatari ialah zaman prasej arah. Avatar-avatar pasukan yang mengambil bahagian berhadapan dengan dinosaur-dinosaur yang besar dan ganas. Pelbagai halangan dan cabaran yang dilalui oleh avatar Pasukan Zamrud II. Pasukan Zarnrud II sudah berjaya memperoich pasu emas yang terdapat di dalam buah cempedak aneh itu. Mereka sudah hampir pasti untuk layak ke pusingan kedua. Namun malangnya, buah cempedak aneh yang mengandungi pasu emas di dalamnya telah dirampas oleh Pasukan Aura Suci.

Bab 9: Juara Songsang

Ahli-ahli Pasukan Zamrud II tidak menyangka bahawa Pasukan Aura Suci bertindak jahat dengan merampas buah cempedak aneh tersehut. Mereka sungguh kecewa. Tiha-tiba Adeen mem.beritahu mereka bahawa cabaran Pasukan Zamrud II helum berakhir dan rnengarahkan mereka mencari pasu emas itu d atas Ian tai terowong. Pasukan Aura Suci telab dibatalkan penyertaan mereka kerana didapati menggunakan kaedah tidak bermoral terhadap Pasukan Zamrud II. Para ahli Pasukan Zamrud II segera berpatah balik dan mencari pasu emas itu. Pauline menemukan pasu emas itu. Dengan itu pasukan Zamrud II telah berjaya ke pusingan kedua. J uruacara Halim muncul di skrin sekali lagi. Halim mengumumkan hahawa dalam pusingan kedua ini, para peserta akan memasuki ruang siber misteri kedua untuk mencari pelbagai objek harta karun berdasarkan petunjuk yang akan diperoleh daripada teka silang kata yang diselesaikan oleh mereka.

Para ahli pasukan Pertandingan Avatari sudah bersedia untuk memulakan pusingan kedua. Semasa pertandingan baru berlangsung, Adeen mendapati salah satu cip mikroelektronik penting mesin Avatari sudah hilang. Anggota Pasukan Zamrud 11 mula resah. Adeen yang lebih tertekan. Tiba-tiba Adeen teringat akan Pak Cik Tan ada membawa papan litar gantian dan cip yang sama pasti ada di atas papan litar itu. Adeen bernasib baik kerana papan litar itu masih ada dan lengkap dengan cip mikroelektronik. Adeen segera memasang cip itu.

Para ahli Pasukan Zamrud II sudab bersedia untuk berjuang. Mereka telah mendapat jawapan kepada teka silang kata, iaitu “buaya”. Jawapan itu tepat dan avatar Pasukan Zamrud II memasuki kawasan padang pasir. Mereka berada dalam zaman Mesir purba, iaitu pada zaman Firaun. Setelah melepasi halangan daripada ulat besar, mereka akhirnya berjaya sampai ke kawasan bangunan yang luas. Di situ mereka berjaya menemukan buaya emas. Adeen mengarahkan ahli pasukannya pergi ke Kuii Abu Simbel untuk mengutip lebih banyak harta karun. Pasukan Zamrud II berjaya ke pusingan ketiga.

Bab 10: Malaysia Serba Boleh

Dalam pusingan ketiga, cabarannya ialah bertanding permainan tradisi. Setiap pasukan akan bertanding dengan pasukan lain untuk menentukan pasukan mana yang layak ke pertandingan akhir. Setiap pasukan mesti menguasai sebanyak mungkin permainan. Pauline memilih memanah. Ama memilih congkak. Anas rnemilih catur. Anjali pula memilih mahjong. Apabila pusingan ketiga tamat, Jepun menduduki tempat pertama, Rusia di tempat kedua, Australia di tempat ketiga, dan Amerika Syarikat di tempat keempat. Malaysia herkongsi markah dengan Thailand dan Republik Rakyat China. Oleh sebab terdapat tiga pasukan yang layak, maka satu pemecah sen akan diadakan.

Halim muncul untuk menentukan pasukan mana yang mendapat tempat kelima untuk ke pertandingan akhir. Setiap pasukan akan diberi satu peluang untuk meneka apa yang ada di dalam genggaman Halim. Thailand meneka guli. China meneka wang syiling. Malaysia melalui Ama meneka belalang. Tekaannya tepat. Pasukan Zamrud II layak ke pertandingan akhir.

Bab 11 :Jutawan Muda

Keadaan di bilik persalinan masih tegang walaupun Ama telah dibawa ke hospital. AhJi Pasukan Zamrud II tidak dapat bersama dengan Ama di hospital kerana perlu meneruskan cabaran pada peringkat akhir. Pada mulanya mereka hendak menarik dir tetapi Pak Cik Ho menghalang kerana keadaan Ama sudah stabil. Mereka harus memikirkan kepentingan negara. Mereka merupakan satu-satunya pasukan Malaysia yang berjaya ke peringkat akhir. Anas masih tidak berpuas hati terhadap dua orang penceroboh yang memasuki bilik persalinan mereka. Memandangkan Ama telah ditembak, Zuriani menjadi pengganti kepada Ama.

Semasa pusingan akhir hendak bermula, Pak Cik Tan masih lagi berada di dalam bulk persalinan. Dia sedang memeriksa beg-beg ahli Pasukan Zamrud II. Dia mengesyaki sesuatu. Dia mendapati cip mikroelektronik yang hilang itu ada di dalam salah satu beg ahli Pasukan Zamrud II namun dia tidak dapat mengenal pasti pemilik beg itu.

Halim muncul sekali lagi untuk mengumumkan peraturan pertandingan pusingan akhir. Lima pasukan akan berentap. Setiap pasukan akan diberi rnasalah yang sama, iaitu mengubah sejarah dunia. Mereka akan diberi sebuah mesin masa yang dapat membawa mereka kembali ke mana-mana zaman yang mereka mahu. Mana-mana pasukan yang dapat mengubah sejarah sehingga menyebabkan kesan paling besar di dunia akan memenangi Pertandingan Avatari kesepuluh dan mendapat hadiah RM1 juta.

Malaysia memilih kembali ke zaman Melaka untuk membantu perajurit Melaka melawan Portugis. Anas yang terkejut apabila mengetahui pasukan Rusia memilih untuk kembali ke Timur Tengah pada 20 April 570, iaitu tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW cepat-cepat memberitahu ahli Pasukan Zamrud II. Mereka mesti menghalang percubaan Rusia itu dengan menghentikan proses mesin masa. Pada waktu inilah,Adeen menggunakan sepenuh kepakaran dan pengalamannya dalam bidang komputer untuk menyelesaikan masalah yang sangat kritikal in Pelbagai masalah dihadapi oleh ahli-ahli Pasukan Zamrud II. Berkat kepakaran Adeen sebagai pengendali mesin Avatari dan keberanian para avatar Pasukan Zamrud

II, mereka akhirnya berjaya mematikan mesin masa itu. Hasrat empat pasukan Avatari dan empat negara itu untuk mengubah sejarah dunia tidak kesampaian. Akhirnya, Pasukan Zamrud II telah diumumkan sebagai juara Pertandingan Avatari Kebangsaan kali kesepuluh.

Bab 12: Perangkap Musang

Pak Cik Tan masih bersembunyi di dalam bilik persalinan. Dia hendak memastikan pemilik beg yang dicurigai itu akan datang untuk mengambilnya sebelum rakan-rakan yang lain tiba. Suasana di luar masih meriah dengan ucapan syabas dan tahniah atas kejayaan Pasukan Zamrud TI dan Malaysia. Pak Cik Tan menjangka dalam keadaan riuh-rendah itu tentu “Si musang” akan menyelinap keluar untuk mengambil haknya. Jangkaan Pak Cik Tan tepat. Namun, Pak Cik Tan terkejut apabila mendapati “si musang” itu ialah Anjali. Anjali pula sangat terperanjat apabila ditegur oleh Pak Cik Tan.

Setelah didesak oleh Pak Cik Tan, akhirnya Anjali menjelaskan segalagalanya. Anjali melakukan perbuatan itu kerana dipaksa oleh abangnya, iaitu Muthu, yang merupakan ketua samseng yang hendak membeli pusat permainan video Game Star, tetapi Pak Cik Ho menolaknya. Pak Cik Tan bersimpati terhadap Anjali.

Sementara itu, Aina sudah tiga hari berada di wad kelas pertama. Semua datang melihat keadaannya di hospital kecuali Anjali. Aina menjadi sangat teruja apabila mendengar berita melalui televisyen, iaitu pasukan penyelidik yang diketuai oleh ayahnya yang hilang di Laut Andaman telah ditemui dengan selamat. Doanya telah dimakbulkan Tuhan.

 

 

212 Komen-komen »

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers