CIKGU BM SMK COCHRANE

Dengan bahasa kita boleh memuliakan sesiapa sahaja. Berbahasalah dengan betul tanpa mengira tempat dan tujuannya.

Rancangan Pelajaran Tahunan BM Tingkatan 2 2015

 

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA

TINGKATAN 2 (2015)
Nama Guru                                         : __________________________________________________

Tandatangan Guru Kanan             :__________________________________________________

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA, TINGKATAN 2 (2015)

MINGGU
TARIKH
UNIT PEMBELAJARAN KEMAHIRAN LISAN /KEMAHIRAN MEMBACA /

KEMAHIRAN MENULIS / KOMSAS/ SISTEM BAHASA / PKJR
HASIL PEMBELAJARAN
KBAT/ i-THINK /

PLC/STRATEGI/     TEKNIK PDP/ CATATAN
1.
5-9/1/15
UNIT 1:

PELAJAR CEMERLANG

 

PENULISAN

·         Karangan keperihalan

 

SISTEM BAHASA

·      Kata Nama

·      Peribahasa

·      Kosa kata / istilah

 

KOMSAS

·         Aspek dan Istilah Sastera

·         Puisi tradisional: Pantun Dua Kerat (Nasihat)

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN  JALAN RAYA
BIDANG INTERPERSONAL

1.1        Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 i. Mengenal pasti isu dalam topik  perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.  Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya, prosa dan puisi. (iii) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan  kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.        Faktor perlanggaran

2.1.1 Memahami akibat daripada memecut (memandu kenderaan dengan laju dan/atau melebihi tahap kelajuan).
·      Melahirkan pendapat

·      Peta buih berganda

·      Belajar menggunakan Rancangan Pengajaran Harian; Lesson Study

·      Pembelajaran kontekstual

 

 

·      Peta bulatan

 

2.
12 -19/1/15
UNIT 1:

PELAJAR CEMERLANG

 

PENULISAN

·         Penulisan ulasan

 

 

SISTEM BAHASA

·         Kata Nama

·         Peribahasa: Pepatah

 

KOMSAS

·       Puisi tradisional: Pantun Dua Kerat (Nasihat)

·       Puisi Moden: Sajak Persahabatan

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN  JALAN RAYA
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 i. Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan. ii. Menyusun maklumat mengikut keperluan. iii. Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.  iv. Pengubahsuaian maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea. v. Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan aw al.

BIDANG ESTETIK

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta    menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.        Faktor perlanggaran

2.1.1 Memahami akibat daripada memecut (memandu kenderaan dengan laju dan/atau melebihi tahap kelajuan).
·      Mencadangkan penyelesaian

·      Menghasilkan komunikasi asli

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

 

·      Pembelajaran  konstruktivisme

 

 

 

·      Peta bulatan
3.
19-23/1/15
UNIT 2: MERENTAS DESA

 

PENULISAN

·         Ringkasan dan pemahaman

 

SISTEM BAHASA

·         Kata Ganti Nama

·         Peribahasa : Simpulan bahasa

 

KOMSAS

·     Prosa Tradisional: Raja Muda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

 

2. Faktor perlanggaran
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas kritis dan kreatif. Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea. (ii)Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk mengemukakan pendapat.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.iii. Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan penerangan. iv. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.iii. Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh. iv. Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea. v. Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal.v. Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal. Aras 2  i. Mengemaskinikan maklumat dengan memasukkan input terbaru.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i) Mengemukakan tajuk puisi. (iv)Menghuraikan ciri-ciri, bentuk dan nada pantun 4 kerat, syair dan sajak.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.1.2 Memahami dan menerangkan:

•     kesan daya hentaman terhadap sesuatu objek akibat perlanggaran,

•     hubungan antara daya hentaman dengan impak nahas,

•     ukuran daya tekanan atau hentakan dan faktor yang mempengaruhinya,

•     kelajuan dan jarak berhenti,

•     masa untuk bertindak balas, jarak, jarak membrek dan jarak berhenti dan elajuan dan kerosakan akibat nahas.
·      Menilai pendapat

·      Mencadangkan penyelesaian

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

 

 

·      pembelajaran masteri

 

 

·      Peta pelbagai alir
4.
26-30/1/15
UNIT 2: MERENTAS DESA

 

PENULISAN

·       Surat Kiriman Tidak Rasmi

 

SISTEM BAHASA

·       Kata Kerja

 

KOMSAS

·     Prosa moden:

Cerpen Anak Penggunting Rambut
BIDANG INTERPERSONAL

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii)Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.
·      Mencadangkan penyelesaian

·      Melahirkan pendapat peribadi

 

·      Peta pokok

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

·      pembelajaran kontekstual
5.
2-6/2/15
UNIT 3: SAHABAT REMAJA

 

PENULISAN

·     Penulisan ulasan

 

SISTEM BAHASA

·      Kata Kerja Tak Transitif

 

 

KOMSAS

·     Prosa moden:

Drama Hemodialisis
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jaw ab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (iv) Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea. (v) Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Mencadangkan penyelesaian

·      Melahirkan pendapat peribadi

 

·      Peta pokok

 

·      Belajar Secara Berjalan Learning Walks

·      Pembelajaran masteri

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

·      Menilai tindakan secara kritis

 

·      Kajian masa depan

 
6.
9-13 /2/15
UNIT 3: SAHABAT REMAJA

 

PENULISAN

·     Ringkasan dan pemahaman

 

 

SISTEM BAHASA

·     Kata Kerja

 

KOMSAS

·   Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan)
BIDANG INTERPERSONAL

6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya pengucapan yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. (ii). Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonym dan homonim berdasarkan teks.

BIDANG ESTETIK

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya, prosa dan puisi. (iii). Mengemukakan jenis, siri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Mencadangkan penyelesaian

·      Menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian

 

·      Bubble map

 

·      Membuat penilaian tentang nilai yang dibawa dalam genre sastera

 

·      kecerdasan pelbagai
7.
16-20/2/15

CUTI TAHUN BARU CINA

8.
23-27/2/15
UNIT 4:

MAKANAN DAN KESIHATAN

 

PENULISAN

·     Karangan Gambaran

 

SISTEM BAHASA

·   Kata Kerja Tak Transitif

 

KOMSAS

·   Sajak Hari Guru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

 

2. Faktor perlanggaran
BIDANG INTERPERSONAL

6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1(i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya-pengucapan yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iv) Mengubahsuai maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi.  (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya. Aras 2 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.1.3 Mengenal pasti kesan yang berlaku kepada seseorang semasa perlanggaran disebabkan kelajuan.

2.1.4 Mengenal pasti aspek-aspek pada kenderaan dan reka bentuk jalan raya yang boleh mengurangkan hentaman atau impak jika berlaku nahas.
·      Melahirkan pendapat

·      Mengarang karangan gambaran

 

·      Bubble map

 

·      Menilai pendapat

·      Membuat keputusan

 

 

·      kemahiran belajar cara belajar
9.
2-6/3/15
UNIT 4:

MAKANAN DAN KESIHATAN

 

PENULISAN

·         Penulisan ulasan

 

 

SISTEM BAHASA

·      Kata Kerja Tak Transitif

 

KOMSAS

·         Hikayat Opu Daeng Menambun

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

 

2. Faktor perlanggaran
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama asa hendak menerima, menambah atau menolak pilihan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.2 Menceritakan aspek yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada pantun empat kerat, syair dan sajak.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.     Faktor perlanggaran

2.2   Keletihan

2.2.1 Mengetahui kepentingan tidur yang cukup untuk mengekalkan prestasi pemanduan.

2.2.2 Mengetahui ritma sirkadian (circadian rhythm).

2.2.3 Mengenal pasti simptom keletihan individu.

2.2.4 Mengenal pasti akibat keletihan terhadap aspek keselamatan pengguna jalan raya.
·      Merumuskan maklumat

·      Menggambarkan suatu situasi

 

·      Circle map

 

·      Bimbingan Rakan Sebaya Guru atau Pembimbing Instruksi; Peer Coaching/ Instructional Coaches

 

·      Pembelajaran konstruktivisme

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
10.
9- 13/3/15
UNIT 5:

NIKMAT KEMERDEKAAN

 

PENULISAN

·     Ringkasan dan pemahaman

 

SISTEM BAHASA

·      Kata Adjektif

·      Kata Adjektif Terbitan

 

KOMSAS

·         Cerpen Capa Rengat
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsure bunyi dalam puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada, pantun empat kerat, syair dan sajak.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Mencadangkan penyelesaian

·      Melahirkan pendapat peribadi

 

·      Peta pokok

 

·      Kajian masa depan

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

·      Menilai tindakan secara kritis

 

14-21/3/15

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

11.
3 – 7/3/14
UNIT 5:

NIKMAT KEMERDEKAAN

 

PENULISAN

·     Surat Kiriman Rasmi

 

SISTEM BAHASA

·      Kata Adjektif

·      Kata Adjektif Terbitan

 

KOMSAS

·         Drama Infaklasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 1 (iii). Menjelaskan maksud sebenar pernyataan dalam teks.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim, homonim berdasarkan konteks. (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapatkan penerangan.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Membincangkan teks, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian.

2.1.6 Memandu kenderaan pada tahap kelajuan yang bersesuaian dan mematuhi had laju.

2.1.7 Menyatakan bantahan atas amalan memecut kenderaan.
·      Membincangkan sesuatu perkara

·      Menggambarkan suatu situasi

 

·      Peta bulatan

 

·      Menyatakan semula

 

·      pembelajaran akses kendiri
12.
30/3/15- 3/4/15
UNIT6: KASIH SAYANG

 

 

PENULISAN

·     Penulisan Ulasan

 

SISTEM BAHASA

·     Kata Tugas: penyambung ayat.

·     Kata Pra Klausa

 

 

 

KOMSAS

·         Novel Wira Persona Avatari
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (iv). Mengajuk soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Mengembangkan imaginasi

 

·      Peta alir

 

·      Mengklasifikasikan maklumat

 

·      kemahiran berfikir
13.
6 – 10/4/15
UNIT 7:

SUKAN DI MALAYSIA

 

PENULISAN

·       Ringkasan dan pemahaman

 

 

SISTEM BAHASA

 

·      Kata Praklausa

·      Kata Prafrasa

 

KOMSAS

·      Novel Wira Persona Avatari
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Melahirkan pendapat peribadi

·      Memanipulasi maklumat

 

·      Bubble map

 

·      Membuat penilaian tentang nilai dan pengajaran yang dibawa dalam genre sastera

 

·      pembelajaran konstruktivisme

 
14.
13-17/4/15
UNIT 8:

TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT

 

PENULISAN

·     Karangan Rencana

 

SISTEM BAHASA

·         Kata Prafrasa

·         Peribahasa: Bidalan

 

KOMSAS

·     Novel Wira Persona Avatari
BIDANG INTERPERSONAL

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i)   isi dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (i) Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan. (ii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Mencadangkan penyelesaian

·      Memanipulasi maklumat

 

·      Peta bulatan

 

·      Menyatakan semula

·   Menilai tindakan yang dilakukan

·   Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
15.
20-24/4/15
UNIT 9:

KEUNIKAN SENI WARISAN

 

PENULISAN

 

·         Ulasan

 

SISTEM BAHASA

·    Pembentuan Kata Kerja

·    Peribahasa: Perumpamaan

 

KOMSAS

·     Novel Wira Persona Avatari
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. (v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan.

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.
·

 

·      Membincangkan sesuatu perkara

·      Menggambarkan suatu situasi

 

·      Peta bulatan

 

·   Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

·   Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

·   penyelesaian masalah
16.
27/4/15-

1/5/15
UNIT 9:

KEUNIKAN SENI WARISAN

 

PENULISAN

·         Karangan Dialog

 

 

 

SISTEM BAHASA

·     Pembentukan Kata Kerja.

·     Kata Sendi Nama

·     Peribahasa: Perumpamaan

 

KOMSAS

·     Novel Wira Persona Avatari
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang diterima.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Mengarang sebuah rencana

 

·      Membuat generalisasi

 

·      Peta buih berganda

 

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
17.
4-8/5/15
UNIT 10:

MENGERATKAN

PERSAUDARAAN

 

PENULISAN

 

·      Penulisan Ulasan

 

SISTEM BAHASA

·      Kata Sendi Nama

·      Pembentukan Kata Nama

 

KOMSAS

·      Cerpen Capa Rengat

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

 

2 Faktor Kemalangan
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1(v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan..

8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.2 Keletihan

2.2.1   Mengetahui kepentingan tidur yang cukup untuk mengekalkan prestasi pemanduan.

2.2.2   Mengetahui ritma sirkadian (circadian rhythm).

2.2.3   Mengenal pasti simptom keletihan individu.

2.2.4   Mengenal pasti akibat keletihan terhadap aspek keselamatan pengguna jaPan raya.
·      Membincangkan sesuatu perkara

 

·      Menggambarkan suatu situasi

 

·      Peta bulatan

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

·      pembelajaran masteri

 
18.
11-15/5/15
UNIT 10:

MENGERATKAN PERSAUDARAAN

 

PENULISAN

·      Ringkasan dan pemahaman

 

SISTEM BAHASA

 

·   Kata Dendi Nama

·   Pembentukan Kata Nama

 

KOMSAS

·      Drama Di Sini bakti Bersemadi
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Membincangkan sesuatu perkara

·      Menggambarkan suatu situasi

 

·      Peta buih

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 

·      Kemahiran berfikir
19.
18-22/5/15

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20.
25-29/5/15

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

30/5/15-

13/6/14

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21.
15-16/6/15
UNIT 11:

PERISTIWA BERSEJARAH

 

PENULISAN

·      Karangan cereka/cerpen

 

SISTEM BAHASA

·      Kata Sendi Nama

 

KOMSAS

·         Pantun Empat Kerat (Agama)
BIDANG INTERPERSONAL

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·   Membincangkan sesuatu perkara

·   Menukar bentuk penyampaian maklumat

 

·   Bubble map

 

 

·   Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

·   pembelajaran masteri
22.
22-26/6/15
UNIT 11:

PERISTIWA BERSEJARAH

 

PENULISAN

 

·     Penulisan Ulasan

 

SISTEM BAHSASA

·         Pembentukan Kata Nama

 

KOMSAS

·         Sajak; Burung-burung Pagi
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsure bunyi dalam puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada, pantun empat kerat, syair dan sajak.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Melahirkan pendapat peribadi

·      Mencadangkan penyelesaian

 

·      Peta buih

 

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

·      kajian masa depan
23.
29/6/15-

3/7/15
UNIT 12:

YANG INDAH ITU BAHASA

 

PENULISAN

·     Ringkasan dan pemahaman

 

SISTEM BAHASA

·     Pembentukan Kata Nama

·     Penjodoh bilangan

 

KOMAS

·     Hikayat Inderaputra

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA
BIDANG INTERPERSONAL

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti  maklumat

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.3      Alkohol dan dadah

2.3.1   Mengenal pasti kesan ubat dan preskripsi kepada keselamatan pengguna jaPan raya.

2.3.2   Mengenal pasti kesan alkohol dan dadah (untuk tujuan berseronok) kepada keselamatan pengguna jaPan raya.

2.3.3   Memahami akibat penggunaan kombinasi dua jenis dadah yang berbeza (poly drug).

2.3.4   Memahami undang-undang yang berkaitan dengan pemanduan di bawah pengaruh alkohol atau dadah.
·      Melahirkan pendapat peribadi

·      Menganalisis maklumat

 

·      Peta pelbagai alir

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
24.
6-10/7/15
UNIT 12:

YANG INDAH ITU BAHASA

 

PENULISAN

·         Karangan Ceramah

 

SISTEM BAHASA

·         Pembentukan kata nama

 

KOMSAS

·     Cerpen Dendam
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1 (v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.
·      Mengarang sebuah rencana

·      Membuat generalisasi

 

·      Peta buih berganda

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
25.
13-17/7/15
UNIT 13:

ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI  PERSADA ANTARABANGSA

 

PENULISAN

·         Penulisan Ulasan

 

 

SISTEM BAHASA

·     Kata Nama Ganda

·     Peribahasa: Perbilangan

 

KOMSAS

·     Syair Nasihat
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (ii)

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. Aras 2  (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. ii. Menghasilkan cerita berdasarkan lakaran plot dengan menggunakan gaya penulisan yang menarik. iii. Menghasilkan pantun, syair dan sajak dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah dan bersesuaian dengan tema. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.
·      Mengesan isi tersurat dan isi yang tersirat dalam bahan bacaan

·      Membina  ayat sendiri yang gramatis

 

·      Peta buih

 

 

 

·      Menyatakan tema dan persoalan sesebuah karya sastera
26.
20-24/7/15
UNIT 14:

INDAHNYA NEGARAKU

 

PENULISAN

·         Karangan Rencana

 

SISTEM BAHASA

 

·     Kata Tugas

 

 

KOMSAS

·     Sajak: Ketenangan
BIDANG INTERPERSONAL

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti  maklumat

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat  dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·      Membincangkan sesuatu perkara

·      Menggambarkan suatu situasi

 

·      Peta alir

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 

27.
27-31/7/15
UNIT 15:

SARAWAK BUMI KENYALANG

 

PENULISAN

 

·      Kangan Peribahasa.

SISTEM BAHASA

·      Pembentukan Kata Adjektif

KOMSAS

·      Hikayat Anggun Cik Tunggal
BIDANG INTERPERSONAL

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.

2.3 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.
·      Melahirkan pendapat peribadi

·      Menganalisis maklumat

 

·      Peta pelbagai alir

 

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
28.
3-7/8/15
UNIT 16:

TEKNOLOGI BAHAN BINAAN

 

PENULISAN

·         Karangan Syarahan/Pidato
SISTEM BAHASA

·     Pembentukan perkataan baharu

KOMSAS

·     Cerpen Maaf Kupinta
BIDANG INTERPERSONAL

1.5 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan.

7.5 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.
·      Melahirkan pendapat peribadi

·      Mencadangkan penyelesaian

 

·      Peta buih

 

 

 

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
29.
10-14/8/15
UNIT 16:

TEKNOLOGI BAHAN BINAAN

 

PENULISAN

·     Penulisan Ulasan

 

SISTEM BAHASA

·     Pembentukan Perkataan baharu

 

KOMSAS

·     Syair Perang Saudara Pahang
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (i) Berbual mengenai diri sendiri berkaitan dengan hal peribadi dan perkembangan diri yang sesuai. (ii)Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (v)Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran Aras 2 (i)Membincangkan tema, persoalan, nilai dan penggunaan dalam karya

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.
·      Melahirkan pendapat peribadi

·      Mencadangkan penyelesaian

 

·      Peta buih

 

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
30.
17-21/8/15
UNIT 17:

ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA

 

PENULISAN

·         Ringkasan dan Pemahaman

 

 

 

SISTEM BAHASA

·         Jenis-jenis Frasa

 

KOMSAS

·         Cerpen Gema Sepi Gadis Genius
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. (ii)Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. (iii)Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan. (iii)Mengubahsuai maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea.

ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.  Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya, prosa dan puisi. (iii) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.
·      Melahirkan pendapat peribadi

·      Mencadangkan penyelesaian

 

·      Peta pokok

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

·      pembelajaran kontekstual
31.
24-28/8/15
UNIT 17:

ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA

 

PENULISAN

·         Karangan berfakta

 

SISTEM BAHASA

·         Jenis-jenis Frasa

 

KOMSAS

·     Syair Mendapat Gemala Naga
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.

BIDANG MAKLUMAT

7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersurat berdasarkan isi tersurat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.
·      Mengarang sebuah karya kreatif yang menarik

 

·      Peta alir

 

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

·      pembelajaran masteri

 

 

32.
31/8/15-

4/9/15
UNIT 18:

HERBA MALAYSIA

 

PENULISAN

·         Karangan Berita

 

SISTEM BAHASA

·         Ayat Dasar

·         Simpulan bahasa

 

KOMSAS

·     Sajak Laut
BIDANG INTERPERSONAL

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

2.3.5   Mengetahui akibat mengabaikan undang-undang berkaitan pemanduan di bawah pengaruh alkohol.

2.3.6   Mengetahui perkara berkaitan:

•        pengiraan / ukuran Kepekatan Alkohol dalam Darah (BAC),

•        mengenal pasti tahap pengambilan minuman beralkohol dan

•        tahap kandungan alkohol di dalam minuman beralkohol  ang berbeza (bukti).
·      Menilai maklumat

·      Membuat rumusan

 

·      Peta bulatan

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

·      kajian masa depan
33.
7-11/9/15
UNIT 19:

SUNGAI KHAZANAH BERHARGA

 

PENULISAN

·         Mengesan kesalahan  bahasa, ejaan dan tanda baca

 

SISTEM BAHASA

·         Ayat tunggal

 

 

 

KOMSAS

·     Cerpen Warkah Daripada Ibu
BIDANG INTERPERSONAL.

2.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat dengan memasukkan input terbaru.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa. Aras 2 (i) Membincangkan tema- persoalan, nilai dan pengajaran dalam sastera.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.
·      Membuat inferens

 

·      Peta buih berganda

 

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

·      Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
34.
14-18/9/15
UNIT 20:

INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU

 

PENULISAN

·         Penulisan Ulasan

 

SISTEM BAHASA

 

·         Ayat pasif

·         Penjodoh bilangan

 

KOMSAS

·     Sajak Warkah Kepada Generasi
BIDANG INTERPERSONAL

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. Aras 2 (i) Menghubung kait idea utama dan idea sokongan untuk menjelaskan pandangan.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.  Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii) Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam karya: contoh inversi, metafora, simile dan personifikasi. Aras 3 (i) Mengenal pasti keindahan unsur bunyi dalam puisi.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.
·     Menganalisis maklumat

 

·     Membuat inferens

 

·     Peta buih

 

·     Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

·     pembelajaran konstruktivisme

19-26/9/15

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

35.
30/9/15-

2/10/15
UNIT 21:

BINTANG DI LAUTAN

 

PENULISAN

·         Ringkasan dan pemahaman

 

SISTEM BAHASA

·         Ayat seruan

 

 

 

 

KOMSAS

·     Novel Wira Persona Avatari (Latihan pengukuhan)
BIDANG INTERPERSONAL

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat. Aras 3 (i) Mengenal pasti penggunaan diksi dan ayat dalam bahan pelbagai laras.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1 (i) Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.
·      Menilai maklumat

 

·      Melahirkan pendapat peribadi

 

·      Peta pelbagai alir

 

·      Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
36.
5-9/10/15
UNIT 22:

MENITI ALAF SIBER

 

PENULISAN

·         Karangan pendapat

 

SISTEM BAHASA

·         Kata penegas

·         Gaya bahasa

 

 

KOMSAS

·     Novel Wira Persona Avatari (Latihan Pengukuhan)

 

 

PENDIDIKAN  KESELAMATAN JALAN RAYA
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

PENDIDIKAN KESELAMATAN  JALAN RAYA

2.3.7    Menyatakan bantahan atas pemanduan luar kawalan (pengaruh alkohol atau dadah).

2.4       Gangguan

2.4.1    Mengenal pasti kerumitan, fizikal dan keupayaan kognitif yang diperlukan untuk memandu atau menunggang kenderaan dengan selamat.

2.4.2    Mengenal pasti gangguan-gangguan utama semasa melakukan perjalanan yang memberikan kesan kepada keselamatan.
·       Mengemukakan hujah

 

·       Membuat keputusan

 

·       Peta pokok

 

 

·       Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
37.
12-16/10/15
UNIT 23:

ANGKASA RAYA

 

PENULISAN

·         Karangan Laporan

 

SISTEM BAHASA

 

·   Ayat majmuk gabungan

 

 

KOMSAS

·     Antologi Gema Sepi Gadis Genius (Latihan Pengukuhan)
BIDANG INTERPERSONAL

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti  maklumat

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat  dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.
·       Menilai maklumat

 

·       Melahirkan pendapat peribadi

 

·       Peta pelbagai alir

 

·       Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

·       pembelajaran kontekstual
38.
19-23/10/15
UNIT 24:

SALAM PERPISAHAN

 

PENULISAN

·         Karangan Ucapan

 

SISTEM BAHASA

·         Ayat majmuk pancangan

 

KOMSAS

·     Antologi Gema Sepi Gadis Genius (Latihan Pengukuhan)
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsure bunyi dalam puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada, pantun empat kerat, syair dan sajak.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.
·     Mencipta pantun

 

·     Peta buih berganda

 

·     Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 

39.
26-30/10/15
UNIT 24:

SALAM PERPISAHAN

 

PENULISAN

·         Karangan Cereka/ Latihan Ulang Kaji

 

SISTEM BAHASA

·         Ayat majmuk pancangan

 

KOMSAS

 

·     Gema Sepi Gadis Genius (Latihan Pengukuhan)
BIDANG INTERPERSONAL

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari segi aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan susut pandangan. Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.  (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat Aras 3 (ii) Mengenal pasti binaan plot dan penggunaan imbas kembali dalam

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.
·      Menganalisis maklumat

·      Membuat inferens

 

·      Peta buih

 

·   Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan

·   pembelajaran akese kendiri
40.
2-6/11/15

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

41.
9-13/11/15

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42.
16-20/11/15

PENGURUSAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DAN PENTAKSIRAN PBS OFFLINE

43.
21/11/15

CUTI AKHIR TAHUN

 

Disediakan oleh

 

 

………………………………………………………………

MATIN ANAK BAJI
Disemak dan disahkan oleh

 

………………………………………….

 

1 Komen »

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 100,000 times in 2013. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 4 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Tinggalkan komen »

Terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka

Rekod Pertanyaan Soalan
Bil Tarikh Soalan Soalan Jawapan Lampiran Tarikh Jawapan Status
11 26/04/2012 bertangkup / bertakup bertangkup 27/04/2012 Selesai
12 26/04/2012 1. Zalala menanti dengan sabar kepulangan ibunya. 2. Menteri Dalam Negeri menegur kedegilan penganjur perhimpunan itu. Dalam Proses
13 24/04/2012 Adaka peribahasa/slogan/kata-kata hikmat dll perlu ditulis dengan tanda baca pengikat atau petik. Contohnya “seperti aur dengan tebing” atau tidak semestinya begitu? Minta penjelasan. terima kasih Contoh yang diberi ialah peribahasa dan tidak memerlukan tanda pengikat kata/petik melainkan jika mahu diserlahkan frasa tersebut. Bagi slogan seperti “Bahasa Jiwa Bangsa” dalam teks tidak perlu diletak tanda petik melainkan pada penutup surat dan setiap awalan hurufnya ditulis dengan huruf besar . 26/04/2012 Selesai
14 24/04/2012 Ahmad membaca buku bertajuk “Bukit Rahsia” yang ditulis oleh Idris Rahman. Adakah tajuk buku itu perlu ada tanda pengikat/petik? Terima kasih Tajuk buku hendaklah diitalikkan dan tidak perlu dibuat tanda petik. 26/04/2012 Selesai
15 24/04/2012 Novel “Esok Masih Ada” memenangi hadiah pertama. Adakah salah kalau ditulis esok Masih Ada sahaja tanpa tanda pengikat? terima kasih Sebagai tajuk filem atau tajuk lagu perlu dibuat tanda petik. Jika tidak ditulis tanda petik mungkin boleh timbul kekeliruan sama ada itu perkataan biasa atau nama bagi sesuatu perkara  yang lain. 26/04/2012 Selesai
16 16/04/2012 hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri…bagaimanakah peribahasa ini selengkapnya? Mohon diberikan contoh ayat yang menggunkakan peribahasa ini? Terima kasih Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik juga di negeri sendiri. Walau bagaimanapun mewah dan makmurnya kehidupan Encik Ali di negeri orang, namun beliau tetap akan kembali ke tanah air suatu hari nanti. Langkah Encik Ali itu umpama bidalan “Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik juga di negeri sendiri”. 16/04/2012 Selesai
17 15/04/2012 Peribahasa harapkan pagar ATAU pegar makan padi dan seperti melepaskan batuk ATAU batok di tangga? Minta penjelasan. Terima kasih Pendapat baharu tentang peribahasa “Harapkan pegar, pegar makan padi” (Harapkan pagar, pagar makan padi) yang banyak dibincangkan di ruang maya ini belum dapat dipastikan kesahihannya kerana sehingga kini belum ada dapatan/kajian yang dapat mengesahkan kebenarannya. Tidak ada maklumat terperinci tentang peribahasa dalam pangkalan data kami. Peribahasa ialah khazanah yang terakam sejak dahulu lagi, walaupun dicetak berulang kali tetapi bentuk asalnya tetap dikekalkan. Begitu juga dengan peribahasa “Melepaskan batuk di tangga”. Walaupun pendapat yang mengatakan bahawa yang benarnya ialah “Melepaskan batok di tangga” semakin digemari, buku peribahasa masih mengekalkan bentuk yang sedia ada. Peribahasa ialah perumpamaan atau ibarat dan kita boleh menerangkan maksud peribahasa berdasarkan bandingan objek-objek dalam ungkapan berkenaan. Wallahua’lam. 16/04/2012 Selesai
18 15/04/2012 Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga…… Kendi dalam ayat tersebut merujuk kepada kendi bekas air atau burung kendi (sejenis burung laut/burung gajah) atau pun sebenarnya KUNDI. Mohon penjelasan, terima kasih Ungkapan yang betul ialah kundi. Kundi ialah sejenis biji saga yang digunakan untuk menimbang emas. Pencipta tersebut mengaitkan kundi dengan budi, iaitu kundi yang dijadikan alat untuk menimbang emas dan budi pula ssesuatu yang sangat berkaitan dengan akal dan pekerti yang secara simbolik sangat dipandang tinggi oleh orang Melayu. 16/04/2012 Selesai
19 15/04/2012 Apakah yang dimaksudkan cencaru makan petang? Peribahasa  “cencaru makan petang” bermaksud pekerjaan yang lambat mendatangkan hasil yang baik. 16/04/2012 Selesai
20 10/04/2012 isi dan kandungan mempunyai maksud yang sama, akan tetapi mengapa kebanyakan kita sering menggunakan isi kandungan, sama ada dalam pertuturan mahu pun penulisan? Terima kasih Isi dan kandungan mempunyai maksud yang sama. Oleh itu, bersama-samalah kita membiasakan yang betul. 12/04/2012 Selesai
1 2 3 4
Tinggalkan komen »

Sukar Membawa Tuah : Sinopsis

Novel Sukar Membawa Tuah karya M.Z. Erylsha mengisahkan kesukaran hidup Adit yang merupakan seorang remaja daripada kaum Orang Asli tinggal di kawasan pedalaman. Kehidupan mereka hanya bergantung pada hasil-hasil hutan, kampung mereka kekurangan kemudahan infastruktur, tambahan pula mereka tidak mementingkan pendidikan dan masih berpegang teguh pada kepercayaan yang diwarisi daripada nenek moyang mereka.

Dalam diam-diam Adit menaruh impian untuk bersekolah. Pada mulanya hasratnya itu dibantah oleh ayahnya Pak Katan yang masih mementingkan tradisi kehidupan mereka. Akhirnya Aidit bersekolah juga, namun begitu dia tidak mendapat kemudahan untuk tinggal di asrama. Hal  ini menyebabkan dia terpaksa berulang alik dari rumah ke sekolah setiap hari dengan menumpang kenderaan Ah Tong, pekerja balak. Walaupun terpaksa berulang-alik, Adit tidak pernah ponteng sekolah.  Pada suatu hari Adit ditimpa kemalangan jalan raya yang menyebabkan kakinya menjadi tempang. Walaupun cacat, keadaan itu tidak melemahkan semangat Adit untuk meneruskan persekolahannya. Akhirnya Adit ini telah mendapat tempat di asrama.  Dia berkongsi katil dengan sahabatnya Akeh. Adit menumpukan perhatiannya terhadap pelajaran sehingga mendapat tempat pertama dalam kelasnya.

Kejayaan Adit menyebabkan semakin ramai anak Orang Asli yang bersekolah. Adit melangkah ke sekolah menengah dengan keputusan 3A dalam UPSR.  Dia ditawarkan untuk bersekolah di sekolah berasrama penuh, namun begitu Adit menolak tawaran tersebut kerana menyedari kemiskinan keluarganya. Adit  berpendapat walaupun dia belajar di sekolah biasa, dia tetap boleh berjaya asalkan dia rajin berusaha.

4 Komen-komen »

Kepentingan Aktiviti Kokurikulum

Semua pejajar di setiap sekolah diwajibkan menyertai aktiviti kokurikulum. Aktiviti ini dijalankan pada sebelah petang atau pun pada sebelah pagi bagi pelajar sesi petang. Para pelajar wajib menyertai tiga aktiviti yang dijalankan, iaitu kelab dan persatuan, unit beruniform dan aktiviti permainan. Kini kegiatan kokurikulum dilihat sama penting dengan bidang akedemik, malahan ada yang berpendapat kokurikulum lebih berkesan dalam membentuk EQ seseorang pelajar.

Melalui aktiviti ini, terutamanya aktiviti sukan dan permainan tubuh badan akan menjadi sihat dan minda pun cerdas. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita melakukan sesuatu aktiviti, otot-otot akan bergerak dengan aktif, seterusnya badan kita akan mengeluarkan toksin dari dalam badan melalui peluh. Apabila kita sihat, mudahlah  untuk kita mengikuti pelajaran dan yang pasti kita dapat hadir ke sekolah. Sebaliknya, jika seseorang itu malas menghadiri aktiviti kokurikulum dia akan menjadi pasif dan mudah mendapat penyakit. Jika tubuh badan kita tidak sihat, kita akan menjadi cepat keletihan, badan lesu dan tidak bermaya seterusnya minat untuk belajar pun luntur.

Selain itu, dengan menyertai aktiviti kokurikulum, pelajar dapat memanfaatkan masa lapang dengan bijak. Sekiranya pelajar tidak menyertai aktiviti kokurikulum, masa yang terluang pasti akan digunakan untuk menonton televisyen,  bermain permaiinan video, melayari internet dan berkemungkinan akan mengikut rakan-rakannya berpeleseran di pusat beli-belah, akhirnya boleh terlibat dengan pennyalahgunaan dadah dan jenayah, atau sekurang-kurangnya boleh terjebak menjadi perokok. Jelaslah bahawa, aktiviti kokurikulum ini dapat mengelakkan megeka daripada terjerumus ke dalam kancah masalah sosial, seperti jenayah, merempit, meragut, menagih dadah, mengedar dadah dan banyak lagi.

Apabila menyertai aktiviti kokurikulum, secara tidak langsung para pelajar  juga boleh menambah kenalan. Hal ini dikatakan demikian kerana penyertaan dalam persatuan mahupun aktiviti sukan adalah tidak mengira dari kelas mana, ataupun apakah bangsa dan warna kulit seseorang pelajar itu? Jadi, apabila ramai kenalan para pelajar tidak akan berasa bosan dan dapat berbincang tentang pelajaran dengan rakan –rakan. Apabila para pelajar di sesebuah sekolah kenal-mengenali maka  wujudlah perpaduan dan persefahaman antara mereka sekaligus dapat mewujudkan perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum di negara ini.

Aktiviti kokurukulum juga diisi dengan aktiviti yang berbentuk pertandingan, sama ada pertandingan di peringkat sekolah, zon, daerah, peringkat negeri, malahan sehingga ke peringkat antarabangsa.  Melalui pertandingan dalam aktiviti kokurikulum tersebut seorang pelajar boleh mencipta kejayaan dan mengharumkan nama sekolah sekiranya  dia atau pasukannya memenangi kejohanan yang disertai. Jika pada peringkat sekolah, para pelajar ini  sudah berjaya mengharumkan nama sekolah, apabila dewasa kelak, tidak mustahil para pelajar ini  juga boleh mengharumkan nama Negara.

Intihanya, jelaslah bahawa  aktiviti kokurikulum memberi manfaat yang banyak kepada kita. Oleh itu, para pelajar, mesti memanfaatkan masa yang terluang dengan menyertai aktiviti kokurikulum. Apalah gunanya menjadi pelajar pintar yang mendapat gred A bagi semua mata pelajaran dalam peperiksaan, tetapi tubuh badannya tidak bermaya, lebih buruk lagi jika dia hidup dalam kesepian kerana tidak mempunyai kawan.

23 Komen-komen »

Sinopsis ringkas Wira Persona Avatari

Ditulis atas permintaan ramai.  Terima kasih kerana melawat blog ini, walapun blog ini sudah sekian lama tidak dikemaskini.

Novel Wira Persona Avatari karya Ahamad Zaki Abu Bakar mengisahkan enam orang remaja, iaitu Adeen, Anas, Aina, Pauline, Anjali dan Zuriani mewakili Malaysia dalam pertandingan permainan avatari komputer.  Dalam pusingan pertama mereka telah berjaya memperoleh pasu emas. Dalam pusingan kedua pasukan mereka, Zamrud II telah menghadapi beberapa masalah apabila satu cip elektronikmikro dalam mesin pasukan mereka telah hilang.  Namun begitu, masalah tersebut telah dapat diatasi dan seterusnya mereka telah berjaya melangkah ke pusingan ketiga. Dalam pusingan ketiga Pasukan Zamrud II telah diputuskan seri dengan pasukan dari Thailand dan pasukan dari China. Walau bagaimanapun, Malaysia akhir nya melangkah ke pusingan akhir setelah memenangi pusingan pemecah seri.

Dalam pusingan terakhir Pertandingan Avayari ke-10, Zuriani menyertai mereka kerana menggantikan tempat Aina yang telah ditembak.  Apabila setiap pasukan diberi cabaran untuk mengubah sejarah dunia, Pasukan Zamrud II telah memilih untuk kembali ke zaman Melaka.  Mereka ingin membantu Melaka menangkis serangan askar Portugis.  Dalam pada itu, hasrat pasukan dari Rusia yang cuba untuk kembali ke zaman kelahiran Nabi Muhammad s.a.w dapat dihalang oleh pasukan Zamrud II.  Pada masa yang sama, pasukan mereka juga turut ditentang dengan hebat oleh pasukan dari Jepun, Amerika Syarikat dan Australia.  Namun begitu, akhirnya mereka berjaya memenangi pertandingan avatar yang kesepuluh itu.

Sementara itu, Anjali yang cuba menggagalkan perjuangan mereka telah ditangkap oleh Pak Cik Tan, lebih menarik lagi berita tentang pasukan ayah Aina yang telah ditemui selamat setelah hilang di laut Andaman begitu mengembirakan Aina yang sedang dirawat di hospital.

Anda juga mungkin memerlukan yang lain di blog http://guruselamanya.wordpress.com

21 Komen-komen »

Langkah-langkah untuk menggalakkan kitar semula

Bahagian A (i): Meringkaskan Karangan

Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan kitar semula. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan perkataan anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Malaysia dianggarkan menghasilkan sebanyak 15 000 tan sampah dalam sehari. Jumlah ini dijangka akan meningkat pada kadar dua peratus pada setiap tahun. Oleh itu, kerajaan telah melancarkan program kitar semula sebagai satu cara mengelakkan pembaziran wang dan tenaga kerja yang banyak untuk menguruskan sampah yang semakin banyak.

Selaras dengan pelancaran tersebut, pihak berkuasa tempatan telah mengambil langkah meletakkan tong-tong kitar semula di tempat-tempat yang sesuai seperti di kompleks beli-belah, sekolah dan pusat perniagaan. Setiap set tong kitar semula terdiri daripada tiga buah tong iaitu tong coklat untuk bahan-bahan kaca, tong biru untuk kertas, serta tong jingga untuk plastik dan logam. Selain dapat mengurangkan jumlah tapak pelupusan sampah, program kitar semula juga bermatlamat untuk memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat.

Apabila tong-tong kitar semula itu penuh, bahan-bahan yang terkumpul akan dibawa ke pusat pengumpulan barang terpakai. Barangan kitar semula yang dibawa akan dinilai dan pusat pengumpulan akan memberikan bayaran kepada syarikat yang membawanya. Pengguna yang membawa barangan terpakai terus ke pusat pengumpulan akan mendapat bayaran yang berpatutan juga. Sehubungan itu, kerajaan telah menawarkan beberapa galakan yang lain seperti pengecualian cukai bagi mesin dan peralatan yang digunakan untuk kitar semula.

Selain pihak kerajaan, pihak swasta digalakkan turut serta dalam rangkaian aktiviti kitar semula. Misalnya, mereka menggalakkan pekilang-pekilang menggunakan bahan kitar semula sebagai asas dalam pembuatan produk mereka. Dalam hal ini, negara dapat juga menjimatkan penggunaan bahan mentah.

Bahagian A(ii): Pemahaman

 1. Berikan maksud rangkai kata mengambil langkah dalam petikan. [2 markah]
 2. Apakah matlamat-matlamat program kitar semula? [4 markah]
 3. Program kitar semula di negara tidak mendapat sambutan daripada seluruh masyarakat. Pada pendapat anda mengapakah keadaan ini berlaku? [4 markah]
6 Komen-komen »

Kesan-kesan pengambilan minuman beralkohol

Bahagian A (i): Ringkasan (20 markah)

Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan tulis sebuah ringkasan tentang kesan pengambilan minuman beralkohol. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan

Arak adalah sejenis minuman yang beralkohol dan boleh memabukkan. Kandungan gula yang tinggi dalam minuman beralkohol ini juga boleh memudaratkan dan menjejaskan kesihatan si peminum. Oleh itu, agama Islam mengharamkan umatnya minum minuman keras.

Jika wanita hamil minum minuman keras, maka pertumbuhan bayi dalam kandungannya turut terbantut. Risiko bayi mengalami kecacatan atau menghidap penyakit sangat tinggi. Hal ini demikian kerana alkohol yang mengalir ke dalam tubuh si ibu akan memberi kesan kepada fizikal bayi serta menjejaskan kesihatannya.

Sekiranya pelajar yang minum minuman keras pula, mereka tidak mampu mengawal emosi serta hilang keupayaan berfikir. Keadaan menjadi semakin teruk apabila pelajar mula ketagihan minuman keras itu. Masalah tersebut akan merosakkan kesihatan pelajar sekali gus menjejaskan pelajaran dan masa depan mereka. Pengambilan alkohol juga boleh memporak-porandakan sesebuah keluarga jika Jika dalam sesebuah keluarga itu ada pemabuk.

Pemandu yang memandu kenderaan dalam keadaan mabuk setelah minum arak pula tidak dapat memberikan tumpuan semasa memandu. Perbuatan mereka ini melanggar undang-undang jalan raya serta membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya, kemalangan mudah berlaku dan mengancam nyawa pengguna jalan raya yang lain. Oleh sebab minuman beralkohol ini sangat berbahaya, sepatutnya kerajaan mengharamkan penjualan dan pengedarannya di seluruh negara. Jika tindakan ini segera dilaksanakan sudah tentu rakyat dapat menjimatkan wang. Tindakan tersebut juga dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya akibat pemandu mabuk. Bukan itu sahaja, rakyat Malaysia juga hidup dengan sihat dan produktif kerana bebas daripada alkohol.  Seterusnya, masalah sosial yang berkait rapat dengan minuman keras ini juga dapat diatasi.

Bahagian A (ii): Pemahaman (10 markah)

 1. Berikan maksud hilang keupayaan berfikir dalam petikan. [2 markah]
 2. Apakah kebaikan-kebaikannya jika kerajaan mengharamkan penjualan dan pengedaran arak di seluruh negara? [4 markah]
 3. Masih ramai rakyat Malaysia yang gemar minum minuman beralkohol walaupun mereka mengetahui bahawa minum minuman beralkohol memberi kesan buruk kepada kesihatan. Pada pandangan anda mengapakah keadaan ini berlaku?
5 Komen-komen »

Kelebihan bayi yang menyusu susu ibu

Bahagian A (i): Meringkaskan Karangan

Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang kelebihan bayi yang menyusu susu ibu. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan perkataan anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Kelahiran cahaya mata dalam sesebuah keluarga diibaratkan sebagai menerima anugerah yang paling berharga. Dalam hal ini, susu ibulah yang dapat dihadiahkan kepada bayi sebagai minuman yang paling mujarab. Susu ibu merupakan susu yang paling baik untuk bayi. Oleh itu, menyusukan bayi sudah diterima sebagai satu kaedah terbaik untuk tumbesaran anak-anak.

Banyak kelebihan apabila seseorang bayi menyusu susu ibu berbanding dengan susu tepung. Antara kelebihan bayi yang menyusu susu ibu ialah bayi dapat bernafas dengan baik semasa menyusu. Oleh itu, otot muka bayi akan lebih kenyal berbanding dengan bayi yang menyusu tepung dengan botol kerana bayi terpaksa menyesuaikan mulutnya dengan bentuk puting botol susu. Kesannya, tulang pipi akan menonjol keluar dan muka bayi akan kelihatan tidak seimbang. Ada juga sesetengah bayi yang alergi kepada susu lembu tepung sehingga boleh menimbulkan masalah kesihatan, perkembangan terbantut dan alahan berbanding dengan kandungan susu ibu yang terbaik untuk pertumbuhan fizikal dan perkembangan emosi bayi.

Penyusuan susu ibu juga memberikan kesan positif terhadap perkembangan rahang. Sekiranya rahang berkembang dengan baik, ruang yang ada dapat ditumbuhi gigi susu. Gigi susu dapat tumbuh dengan cantik seolah-olah bertunas di atas gusi dari tengah ke tepi. Oleh itu wajah bayi akan kelihatan lebih cantik dan menawan.

Dari sudut psikologi pula, penyusuan susu ibu dapat menjalinkan hubungan yang erat antara ibu dengan anak. Selain itu, risiko ibu tidak untuk menghidap penyakit serius seperti barah payu dara dan barah ovari adalah tipis, tambahan pula ibu yang menyusukan bayi juga akan kembali langsing kerana ibu tersebut dapat mengurangkan berat badan dengan lebih mudah selepas bersalin.

Sebenarnya susu ibu sangat berharga dan tidak ada galang ganti. Ibu yang menyusukan bayi sudah tentu dapat menjimatkan wang. Oleh sebab itu, ibu-ibu digalakkan supaya menyusukan bayi masing-masing tanpa ragu-ragu.

Bahagian A (ii): Pemahaman

 1. Berikan maksud   anugerah yang paling berharga dalam petikan. [2 markah]
 2. Mengapakah menyusu susu tepung menggunakan susu botol tidak baik bagi bayi? [4 markah]
 3. Kini semakin kurang ibu-ibu yang menyusukan bayi. Pada pendapat anda Mengapakah keadaan ini berlaku? [4 markah]

 

Tinggalkan komen »

Mengapa remaja perlu membaca bahan bacaan yang bermutu?

Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang mengapa remaja perlu membaca bahan bacaan yang bermutu?. Panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Jika remaja tidak berminat membaca mereka akan ketinggalan tentang perkembangan pesat yang berlaku di dunia pada hari ini. Dunia pada era globalisasi ini adalah bertunjangkan maklumat dan ilmu sebagai asas perkembangannya. Sekiranya remaja tidak gemar membaca, tambahan pula jika mereka hanya membaca bahan bacaan yang ringan dan bercorak hiburan, gosip, hal-hal picisan, tahayul, kisah-kisah artis dan penghibur semasa, ilmu mereka tidak akan berkembang.

Remaja perlu membaca bahan-bahan bacaan yang bermutu untuk melatih diri supaya berfikir dan menganalisis. Generasi yang membaca bahan bacaan yang bermutu akan dapat menghasilkan idea-idea yang bermakna untuk diri, masyarakat dan negara. Dalam bahan bacaan yang bermutu terkandung maklumat dan ilmu yang amat berguna untuk remaja.

Masyarakat Barat dan Jepun amat gemar membaca. Membaca bukan saja menjadi tabiat sebahagian masyarakat mereka di segenap peringkat, tetapi juga menjadi santapan jiwa.  Bagi mereka, mendapat bahan bacaan yang digemari ibarat mendapat teman yang sangat dikasihi. Kalau remaja rajin membaca bahan bacaan yang bermutu nescaya pada masa hadapan mereka mampu menempa kejayaan dan perubahan yang berguna untuk masyarakat dan negara seperti orang Barat dan Jepun tersebut.

Tabiat membaca mesti dipupuk dan dilatih sejak kecil lagi. Anak-anak yang masih kecil patut didedahkan dengan bahan-bahan bacaan yang bermutu supaya daya pemikiran mereka akan berkembang dan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Sekiranya remaja membaca bahan bacaan yang tidak bermutu mereka hanya berupaya memikirkan perkara-perkara yang remeh sahaja. Justeru, apabila dewasa mereka tidak akan berupaya menghadapi desakan hidup yang kian mencabar.

Sebagai negara yang sedang menuju tahap negara maju dan berpendapatan tinggi  Malaysia seharusnya memiliki generasi muda yang berminat membaca kerana kemajuan negara banyak bergantung kepada kemampuan ilmu pengetahuan dan pemikiran rakyatnya supaya kita tidak akan terpinggir daripada arus maklumat, ilmu dan juga kemajuan pada era globalisasi yang sedang kita tempuh. Proses memajukan negara harus seimbang dengan darjah kemampuan rakyatnya berfikir.

Bahagian A (ii)

 1. Berikan maksud mampu menempa kemajuan dalam petikan. [2 markah]
 2. Apakah kesan-kesannya sekiranya remaja kita hanya berminat membaca bahan bacaan yang tidak bermutu? [4 markah]
 3. Kebanyakan remaja kita kini kurang gemar membaca. Pada pendapat anda mengapakah  keadaan ini berlaku? [4 markah]
1 Komen »

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers